Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

 DLA ZABYTKU POŁOŻONEGO NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY  REWITALIZACJI 

Nabór wniosków o uzyskanie dotacji w 2023 r. dla nieruchomości położonych na obszarze SSR

Dotacje na Specjalną Strefę Rewitalizacji – nabór wniosków

Do 15 października br. trwa nabór wniosków na rok 2023 na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.


Właścicieli i użytkowników wieczystych (w tym wspólnoty mieszkaniowe) zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania wniosków.

Zapoznaj się z poradnikiem dla ubiegających się o dotacje na stronie BIP.


Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1073/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 15 października 2022 r.
na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2023 r.

1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2951).

2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954).

4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części robót lub prac objętych wnioskiem w wysokości nie mniejszej niż 50% całości kosztów - dla nieruchomości objętych ochroną konserwatorską lub 70% - dla pozostałych nieruchomości.

5. Dotacja może być udzielona w wysokości:

 1. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
 2. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
 3. nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości.

6. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2022 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do urzędu nie może przekraczać 15 października 2022 r.). Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Wólczańska 36 tel. 42 6384333, 42 2726250, 42 6384236, a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

7. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2023 r.

 

Szczegółowe informacje: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/nabor-wnioskow-w-terminie-do-dnia-15-pazdziernika-2022-r-na-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-remoncie-lub-przebudowie-oraz-prac-konserwato-id50419/2022/5/25/ 


DLA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU

 

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2023 r.

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1488/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

                                                                                             

OGŁOSZENIE:

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 31 października 2022 r.

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2023 r.

 

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519), zmienionej uchwałą Nr XLIII/1337/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2950).
 2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
 4. Termin realizacji prac objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2023 r.
 5. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 6. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 7. Zmniejszenie wysokości finansowych środków własnych jest możliwe jedynie w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku lub  w przypadku zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej.
 8. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
 9. Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 października 2022 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Schillera) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do urzędu nie może przekraczać 31 października 2022 r.). Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańska 36, tel. 42 6384333, 42 6384236, 42 2726250,
  42 6384228, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 10. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2023 r.

 

Pełne informacje o naborze wraz z plikami do pobrania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej >>>


KONTAKT

Informacji w zakresie merytorycznym i finansowym o konkursie udzielają pracownicy Biura Architekta Miasta:

Sekretariat: 42 638 43 33

Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta:

Marzena Otto, tel. 42 638 42 28, e-mail: m.otto@uml.lodz.pl
Ewa Folde, tel. 42 638 43 30, e-mail: e.folde@uml.lodz.pl,
Agata Matyjaszczyk, tel. 42 272 62 50, e-mail: a.matyjaszczyk@uml.lodz.pl,


Nabory zakończone:

Przedłużenie terminu naboru wniosków o uzyskanie dotacji w 2022 r. dla nieruchomości położonych na obszarze SSR

Dotacje na Specjalną Strefę Rewitalizacji – przedłużenie terminu składania wniosków

 

Do 15 października br. przedłużony został nabór do składania wniosków na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.


Właścicieli i użytkowników wieczystych (w tym wspólnoty mieszkaniowe) zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i składania wniosków.

Zapoznaj się z poradnikiem dla ubiegających się o dotacje na stronie BIP.

 


Załącznik

do zarządzenia Nr 7870/VIII/21

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 23 lipca 2021 r.

----------------------------------------

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór  wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich
na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2022 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17
  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLV/1182/17
  z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), Nr XI/399/19
  z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.
 2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
  o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
  o rewitalizacji ( U. z 2021 r. poz. 485).
 3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi
  jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części robót i prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
 • nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
 • nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
 • nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości.
 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2021 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7320/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi
  z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji
  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2022 r. dotacji
  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku jest dostępny
  w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Wólczańska 36 tel. 42 6384333, 42 6384384, 42 6384330, 42 2726250, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 2. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2022 r.

 

szczegółowe informacje: 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_7870.pdf

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2021 r. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Lodzi budżetu miasta Lodzi na 2022 r.

 

 

Przykłady realizacji dofinansowanych w roku 2020:


 DLA ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU 

 NABÓR NA ROK 2021 - ZAKOŃCZONY 

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5164/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 września 2020 r.

Ogłoszenie:
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3519).
 2. O udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prowadzące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.
 3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wyżej wymienionych prac.
 6. Dotacja na wniosek wnioskodawcy może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych w przypadku zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku.
 7. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.
 8. Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5164/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, w terminie do dnia 31 października 2020 r., w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańska 36, tel. 42 6384333, 42 6384228, 42 6384330, 42 2726250, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 9. Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2021 r. Termin realizacji prac lub robót objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2021 r.

Pełne informacje o naborze wraz z plikami do pobrania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej >>>


 NABÓR NA ROK 2021 - ZAKOŃCZONY 

Nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4120/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25.05.2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich
na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
 2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802).
 3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części robót i prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
  1. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
  2. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
  3. nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości.
 6. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4120/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańskiej 36 tel. 42 6384333, 42 6384384, 42 6384330, 42 2726250, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 7. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2021 r.

Pełne informacje o naborze wraz z plikami do pobrania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Kontakt