Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

To od Twojej wrażliwości zależy czy pomożemy krzywdzonemu dziecku

800-112-800 - Stosowanie przemocy w rodzinie jest przestępstwem, a naszym obowiązkiem jest reagowanie na wszelkie jego przejawy i zgłaszanie odpowiednim organom.

800-112-800 - Jeżeli dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie - zadzwoń.

800-112-800 - Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie, w otoczeniu istnieje podobny problem - zadzwoń.

800-112-800 - BEZPŁATNY, ANONIMOWY, CAŁODOBOWY, CZYNNY 7 DNI W TYGODNIU miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Pomocy możesz szukać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.
Tel. kontaktowy: (42) 640-65-91

W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Placówka ma charakter całoroczny i całodobowy.
Tel. kontaktowy (42) 688-18-49

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, psychologicznej lub rodzinnej skontaktuj się z Podmiotami prowadzącymi jednostki specjalistycznego poradnictwa:

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi
  92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
  nr tel. 42 649 18 03;
 • Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
  91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8
  (Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97, lok. 305.)
  nr tel. 794 430 463;
 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
  (Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 108,w którym udzielane są porady rodzinne)
  nr tel. 42 639 95 81/82;
 • Centrum Służby Rodzinie
  93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
  nr tel. 42 682 20 22; 42 684 14 60;
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85
  nr tel. 42 640 65 91;
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki
  90-514 Łódź, al. Kościuszki 48
  nr tel. 42 675 74 03;
 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Oddział w Łodzi
  90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17
  nr tel. 42 633 25 08;
 • Fundacja Wspierania Zdrowia "Erka"
  91-438 Łódź, ul. Bojowników Getta warszawskiego 16 b lok. 3
  nr tel. 602 737 666;
 • Fundacja PRAESTERNO
  90-014 Łódź, ul. Nawrot 46
  nr tel. 42 676 77 27;
 • Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej "SUBVENIO"
  93-266 Łódź, ul. Wyższa 34 lok. 1
  nr tel. 501 019 573, 504 490 231, 514 025 546;
 • Liga Kobiet Polskich, Oddział w Łodzi
  90-401 Łódź, ul. Legionów 2
  nr tel. 42 630 06 86.
 • Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
  nr tel. 42 633 34 11.

W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pracuje koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Pani Joanna Kurzyk - tel. 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Tybury 16;
 • Pani Anna Bartnicka - tel. 677-15-50 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Grota-Roweckiego 30;
 • Pani Anna Kowalska - tel. 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Będzińska 5.

Ponadto informujemy, że na terenie Miasta Łodzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3574/VII/16 dnia 13 maja 2016r.

Zespół Interdyscyplinarny liczy 20 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
 • Wydział Zdrowia w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia w UMŁ,
 • Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi,
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi,
 • Liga Kobiet Polskich,
 • Komenda Miejska Policji w Łodzi,
 • Sąd Okręgowy w Łodzi.

Zespól realizuje zadania określone w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005.180.1493), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. 2011.209.1245) oraz gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uchwalanych corocznie przez Radę Miejską w Łodzi - w 2017 r. obowiązuje Uchwała NR XXXIX/1032/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.


Zespół realizuje zadania określone w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Lucyna Kogowska
tel. (42) 674 64 79 wew. 40.

Kontakt