Zdrowe miasto

Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich".
Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.
Oparty jest na holistycznej koncepcji zdrowia („zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny") oraz badaniach naukowych wg których za zdrowie w ok. 50% odpowiada styl naszego życia, w 20% - warunki środowiskowe, w 20% - czynniki genetyczne a ok. 10% - opieka zdrowotna.
Takie pojmowanie zdrowia wymaga współpracy różnych sektorów życia miasta.

Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny, to miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę.

Każde miasto może być „zdrowym" jeżeli tylko wyrazi chęć posiadania takiego tytułu i podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie zdrowia. Zdrowe Miasta to miasta aktywne w lokalnych działaniach na rzecz zdrowia swoich mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu. Wskazuje natomiast, jak zorganizować działania, aby zwiększyć ich efektywność. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów. Program Zdrowe Miasta to sposób organizacji działań prozdrowotnych na szczeblu lokalnym.

Tytuł Zdrowego Miasta przyznany przez Światową Organizację Zdrowia to zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego.

Program Zdrowe Miasta  realizowany jest w Europie od 1988 roku w formie 5-letnich faz.

                                  I Faza - lata 1988-1992

Uczestnicy: 35 miast europejskich oraz 19 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym od 1991 roku Polska Siec Zdrowych Miast.
Cel: wprowadzenie nowych zasad pracy na rzecz zdrowia opartych na współpracy międzysektorowej.

                                  II Faza - lata 1993-1997

Uczestnicy: 37 miast w tym 4 miasta polskie: Białystok, Łódź, Poznań i Toruń oraz 26 sieci narodowych, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.
Cel: planowanie działań prozdrowotnych i tworzenie lokalnej polityki zdrowia publicznego.

                                  III Faza - lata 1998-2002

Uczestnicy: 55 miast, w tym 2 miasta polskie: Łódź i Toruń oraz 28 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.
Cel: opracowanie lokalnej strategii działań prozdrowotnych opartej na współpracy różnych sektorów życia miasta.

                                  IV Faza - lata 2003-2008

Uczestnicy: 79 miast, w tym 2 miasta polskie: Łódź i Poznań oraz 30 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Cel: realizacja lokalnej strategii prozdrowotnej oraz działania w obszarach priorytetowych: zdrowie ludzi starszych, planowanie przestrzenne przyjazne dla zdrowia oraz Ocena Zdrowotnych Skutków Działań (Health Impact Assessment)

                                  V Faza - lata 2009-2013

Uczestnicy: 98 miast, w tym 3 miasta polskie: Łódź, Poznań, Warszawa

Cel: uwzględnienie aspektu zdrowia i czynników warunkujących zdrowie  we wszystkich strategiach lokalnych.

                                  VI Faza - lata 2014 - 2018

Uczestnicy:

Cele strategiczne: 39 miast (nabór nadal trwa), w tym Łódź i Warszawa

I. Poprawa zdrowia i redukcja nierówności w zdrowiu.

II. Poprawa współpracy na rzecz zdrowia i zarządzania zdrowiem.

 

Tematy wiodące:

 1. Inwestowanie w zdrowie na różnych etapach życia i wzmacnianie potencjału ludzi, w tym: dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne
 2. Główne wyzwania w obszarze chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym: aktywność fizyczna, dieta i otyłość, alkohol, nikotyna, zdrowie psychiczne.
 3. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej skoncentrowanych na potrzebach człowieka oraz działań w obszarze zdrowia publicznego.
 4. Tworzenie prężnych społeczności i wspierających środowisk: zdrowe środowisko życia: szkoły, miejsca pracy, mieszkania, planowanie urbanistyczne wspierające zdrowie, zdrowy transport, budownictwo i rewitalizacja.

1990 - zgłoszenie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia

1993 - przystąpienie Łodzi do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (jako członek - założyciel Stowarzyszenia)

1993 - uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach w 1993-1997 i przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w II fazie programu

1997 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 1998-2002 (III faza programu)

1998 - przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w III fazie programu

2001 - zorganizowanie w Łodzi spotkania Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (150 osób z 23 krajów, w tym 42 polityków ze Zdrowych Miast, 7 przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia)

2003 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2009 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do IV fazy programu Zdrowe Miasta

2009 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2009-2013 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do V fazy programu Zdrowe Miasta

2014 - uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2014-2018 i decyzja WHO o przyjęciu Łodzi do VI fazy programu Zdrowe Miasta.


Program koordynowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Oparty jest na współpracy i współdziałaniu wielu partnerów, takich jak: inne wydziały Urzędu Miasta, Narodowy Fundusz Zdrowia, stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki służby zdrowia, wyższe uczelnie, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe.

Działania w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto określa strategia „Polityka zdrowia dla miasta Łodzi 2020+", która została przyjęta do realizacji uchwałą Rady Miejskiej (Uchwała NR LIX/1255/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Polityki zdrowia dla Miasta Łodzi 2020+"). Działania poprawiające jakość życia mieszkańców Łodzi uwzględniają również inne polityki sektorowe:

polityka mieszkaniowa zakłada aktywne zarządzanie zasobem mieszkań socjalnych i komunalnych jak również programy osłonowe dla najuboższych mieszkańców Łodzi;

polityka gospodarki komunalnej oparta jest na założeniach zrównoważonego rozwoju i uwzględnia zarówno potrzeby łodzian jak również respektowanie wymogów ekologicznych;

polityka przestrzenna uwzględnia ochronę terenów niezurbanizowanych, rozwój zrównoważonego transportu miejskiego, modernizację dróg oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej;

polityka rozwoju kultury  zakłada wzmocnienie ponadlokalnej pozycji kulturalnej miasta oraz zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze;

polityka edukacji zakłada dostosowanie struktury edukacji do wymagań społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci
i młodzieży;

polityka sportu ma na celu popularyzację sportu wśród łodzian i poprawę bazy sportowo-rekreacyjnej;

polityka włączania społecznego obejmuje działania w zakresie wyrównywania szans społecznych i przeciwdziałaniu marginalizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 • profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, cukrzycy, jaskry
 • profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży
 • wczesne wykrywanie wad kręgosłupa u dzieci klas I-III publicznych szkół podstawowych i ćwiczenia rehabilitacyjne
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • szczepienia ochronne przeciw grypie w wieku 65+
 • bilans zdrowia dojrzałej kobiety (46-49 rż.) oraz dojrzałego mężczyzny (56-60 rż.)
 • projekt Łódź Kontra Choroby Wątroby w ramach Programu PL13 „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
 • edukacja zdrowotna różnych grup wiekowych: Łódzka Akademia Zdrowia, zajęcia w przedszkolach, szkołach, organizacjach pozarządowych
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi
 • profilaktyka narkomanii
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Łódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie powstała jesienią 1996 roku. Była odpowiedzią na duże zainteresowanie nauczycieli działaniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Korzystaliśmy ze wsparcia Krajowego Zespołu d/s Projektu Szkoła Promująca Zdrowie (Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, prof. Barbara Woynarowska) oraz doświadczeń SP nr 44, która jako jedyna łódzka szkoła uczestniczyła w programie ogólnopolskim. Początkowo do sieci przystąpiło 21 szkół podstawowych z terenu Łodzi. W 1999 roku do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyły przedszkola.

Aktualnie w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest 130 placówek: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, licea ogólnokształcące, ośrodki wychowawcze.

Więcej informacji wraz z listą placówek edukacyjnych należących do Sieci znajduje się na STRONIE .

Cel programu:
Aktywizacja społeczna, rozwój oraz poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi.

Cele szczegółowe:
• Promowanie pozytywnego i aktywnego wizerunku seniora.
• Rozwijanie idei wolontariatu oraz wspieranie liderów działających
w lokalnych środowiskach wśród seniorów.
• Integracja międzypokoleniowa oraz międzypokoleniowy przepływ wartości.

Projekty realizowane w ramach Programu „Aktywizacja 60+":

Portal informacyjny dla seniorów - www.seniorzy .uml.lodz.pl - informacje o różnorodnych działaniach realizowanych w Łodzi dla grupy wiekowej 60+ przez Urząd Miasta Łodzi, jednostki samorządowe, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, których działalność służy zaspokojeniu potrzeb seniorów.

Pudełko życia - ułatwia niesienie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, w przypadku utrudnionego kontaktu z osobą wymagającą pomocy medycznej.

Miejska Karta Seniora - program skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi lub których interesy życiowe związane są z Łodzią. Karta umozliwia korzystanie ze zniżek, ulg i ofert przygotowanych przez partnerów programu.

Senior w Sieci - szkolenia i warsztaty komputerowe dla seniorów.

Łódzkie Senioralia - majowe dni seniorów, podczas których osoby starsze mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi oraz partnerami Miejskiej Karty Seniora.

Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora- oferta zajęć dla osób starszych w 4 blokach tematycznych: Akademia III Wieku, Aktywny Senior, Nowe technologie, Kultura. Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób starszych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Projekt „60+WOLONTARIAT - Głównym celem projektu, jest docieranie do seniorów nieposiadających Internetu z informacjami o działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz strefę pozarządową, a także promowanie aktywnego stylu życia oraz idei rozwoju przez całe życie wśród osób 60+.

Telefon Życzliwości - projekt opierający się na pracy międzypokoleniowego zespołu, w którego skład wchodzą wolontariusze - seniorzy oraz specjaliści (psychologowie, prawnicy).

Miejska Rada Seniorów - Rada jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla Władz Miasta Łodzi, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

Akademia Zdrowia Seniora - wykłady o tematyce zdrowotnej w domach dziennego pobytu i domach opieki społecznej.

 

Więcej informacji:
Zespół ds. Seniorów
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.42 638 47 30
www.seniorzy.uml.lodz.pl

Współpraca z NGO w zakresie:

1) wspierania rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie:

 • rehabilitacji leczniczej i psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami;

2) podnoszenia poziomu świadomości społecznej i rozwijania wrażliwości na prawa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami;

3) wydawania publikacji i materiałów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz promujących twórczość osób niepełnosprawnych (w tym w języku migowym);

4) wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi, w formie świadczenia usług tłumacza języka migowego;

Powiatowy Program działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w mieście Łodzi na lata 2014-2020.

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych.

Informatory dla osób niepełnosprawnych.

W siedzibie Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych udzielane są informacje nt. ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w zależności od stopnia niepełnosprawności. Informacje dostępne również w wersji papierowej (broszura) oraz elektronicznej na stronie www.uml.lodz.pl.

Usługa wideo tłumacza języka migowego w 16 siedzibach UMŁ - każda osoba niesłysząca może być skutecznie obsłużona w łódzkim magistracie. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych przygotował usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego.

Telefon zaufania czynny codziennie w godzinach 16.00 - 19.30.

Prowadzenie (we współpracy z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych) wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego „REHABILITACJA" - stoisko informacyjne.

Działania promujące twórczość i aktywność osób niepełnosprawnych.

Wydawanie corocznie kalendarza zawierającego prace plastyczne i zdjęcia wykonane przez osoby niepełnosprawne, udział w imprezach integracyjnych („Schizofrenia-otwórzcie drzwi", Piramida Dobrej Woli, Dzień Dziecka, Uwolnić Motyla, Lodołamacze itp.).

Identyfikator typu „C" - wydawanie identyfikatora dla niepełnosprawnego kierowcy, uprawniającego do wjazdu na ul. Piotrkowską.

Portal „Łódź Aktywnych Obywateli” dotyczący współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest dostępny pod adresem: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/ .

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych.

Informacje dotyczące Łódzkiej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/lodzka-karta-duzej-rodziny/ .

Kontakt