Opłaty i podatki lokalne

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2020 r. określone zostały w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884).


Jeżeli decyzja w sprawie podatku od nieruchomości zostanie doręczona po ustawowym terminie płatności tj. po 15 marca, wówczas ratę(y) podatku należy wpłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


W związku z decyzją o niedokonywaniu na 2020 r. zmian w zakresie stawek podatku  od środków transportowych, zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.), w 2020 r. w podatku tym stosuje się stawki obowiązujące w 2019 r. 


Od dnia 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu podatku od środków transportowych.

Nowy nr rachunku bankowego: 35 1560 0013 2045 9071 0000 0004.

Zmianie uległy również indywidualne numery rachunków bankowych. 


Z dniem 01.07.2019 r. kompetencje do określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), informacji o gruntach (IR-1), deklaracji na podatek rolny (DR-1), informacji o lasach (IL-1) i deklaracji na podatek leśny (DL-1) zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

 Wzory formularzy zostały określone w:

 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104),
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105),
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126). 

 • Informacja dotycząca zmiany sposobu podpisywania decyzji wymiarowych od osób fizycznych >>>
 • Informacja dotycząca zmiany numeru rachunku bankowego dla podatku od środków transportowych >>>
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych >>>
 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych >>>  
 • Podatek od środków transportowych >>>
 • Podatek rolny od osób fizycznych >>>
 • Podatek rolny od osób prawnych >>>
 • Podatek leśny od osób fizycznych >>>
 • Podatek leśny od osób prawnych >>>
 • Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu/niezaleganiu w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych >>>
 • Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej oraz opłacie za gospodarowanie odpadami (osoby prawne i osoby fizyczne) >>>

 • Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomoc de minimis) >>>

 • Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych / uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Łodzi (programy pomocy regionalnej) >>>

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 01.01.2017 r. określone zostały w uchwale Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115).

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Informacja dotycząca nadawania podatnikom indywidualnych numerów kont >>>

 • Więcej o podatkach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) >>>

Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi uprzejmie przypomina o wynikającym z art. 238 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) obowiązku dokonywania wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Nieuiszczenie opłaty rocznej w obowiązującym terminie powoduje naliczenie odsetek na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wpłat należy dokonywać bez dodatkowego wezwania do 31 marca każdego roku (Urząd Miasta Łodzi nie wysyła już blankietów wpłat).

Numer rachunku bankowego dla wszystkich gruntów będących w użytkowaniu wieczystym a stanowiącym własność Gminy Łódź jest wspólny dla wszystkich użytkowników wieczystych i jest następujący:

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Numer rachunku bankowego dla gruntów będących w użytkowaniu wieczystym a stanowiącym własność Skarbu Państwa jest następujący:

91 1560 0013 2026 0026 9540 1002

Szczegółowe informacje znaleźć można w opisie procedury:

W związku z sytuacją epidemii COVID-19 decyzje podatkowe w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w 2020 r. w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym (w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego), mogą być doręczane z opóźnieniem w porównaniu do lat ubiegłych. Wynika to z zaprzestania doręczania ww. decyzji przez pracowników Urzędu oraz zaburzoną pracą poczty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi decyzje takie muszą być doręczane za potwierdzeniem odbioru, a zatem nie ma możliwości wysyłania ich zwykłymi listami, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin płatności podatku wynosi w takim przypadku 14 dni od dnia doręczenia decyzji (informacja taka jest również zawarta wytłuszczonym drukiem w treści decyzji) i nie ma zastosowania termin ustawy (dla pierwszej raty - 15 marca).
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujące od 01.01.2020 r. określone zostały w uchwale Nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5884).
Za wszelkie niedogodności związane z opóźnieniem doręczenia decyzji uprzejmie przepraszamy.
Kontakt