Uchwała

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej podlegał konsultacjom społecznym dwukrotnie. Konsultacje społeczne regulaminu parku kulturowego trwały od dnia 26 maja do 7 lipca 2015 r.

W ich ramach odbyły się:

  • dwa spacery badawcze (trasa obejmowała różne punkty na terenie projektowanego parku kulturowego, z naciskiem na ulicę Piotrkowską),
  • trzy spotkania warsztatowe dla mieszkańców i przedsiębiorców działających w granicach parku oraz pozostałych mieszkańcow miasta,
  • spotkanie podsumowujące.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele różnych grup społecznych i zawodowych, a ich wnioski i postulaty zostały uwzględnione w projekcie regulaminu parku kulturowego.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Parku kulturowego ulicy Piotrkowskiej został następnie poddany kolejnym konsultacjom na podstawie Uchwały Nr XVI/374/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Tekst projektowanego aktu prawnego był udostępniony mieszkańcom miasta w dniach od 18 września do 12 października 2015 r. W tym czasie możliwe było składanie wniosków i uwag do projektu uchwały. W wyniku udostępnienia projektu uchwały wpłynęły dwa wnioski, które zostały uwzględnione w całości.

Wnioskowane było m.in. dopuszczenie prowadzenia działalności handlowej i usługowej poza budynkami, m.in. w formie tymczasowych mobilnych modułów architektonicznych jako alternatywnego wykorzystania postindustrialnych przestrzeni przy ul. Piotrkowskiej, na których zaproponowano utworzenie „stref kreatywnych”.

Strefy kreatywne wyznaczone zostały na terenach dawnych zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie projektowanego parku kulturowego, a ich lokalizacje naniesione zostały na załączniku nr 3 do uchwały.


Kontakt