Ile kosztuje Łódź?

Edukacja

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe i artystyczne i specjalne oraz świetlice, bursy i poradnie.

Wsparcie rodzin

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjy, Karta dużej rodziny, rodziny zastępcze, żłobki.

Komunikacja miejska

Transport zbiorowy - autobusy i tramwaje.

Zdrowie mieszkańców i pomoc społeczna

Szpitale, poradnie, programy profilaktyczne, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, pomoc społeczna, urzędy pracy.

Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

Geodezja, kartografia nadzór inwestycyjny i budowlany, Urzędy, Rada Miejska, Komisje, jednostki pomocnicze miasta.

Gospodarka mieszkaniowa

Mieszkalnictwo i gospodarka nieruchomościami.

Kultura, sport i rekreacja

Teatry, ośrodki kultury, galerie i biura wystaw artystycznych, sport i turystyka, ogrody botaniczne i zoologiczne.

Infrastruktura drogowa

Drogi, torowiska, ścieżki rowerowe, oświetlenie.

Gospodarka komunalna

Gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie i zaopatrzenie w energię.

Bezpieczeństwo

Straż pożarna, Policja, Straż Miejska, Wymiar sprawiedliwości.

Zarządzanie miastem

Obsługa finansowa, rezerwy, różne rozliczenia.

Inne

pozostałe wydatki

Kontakt