Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne UE

"Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-09-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-05-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultura - ZIT
Cel:

Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez rozwój biblioteki miejskiej w Łodzi.

Całkowita wartość projektu: 6 114 745,91 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 034 570,20 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 237 327,63 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje prace konserwatorskie, roboty budowlane w celu dostosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym: zerwanie pokrycia dachu z papą, rozbiórka ścianek działowych na parterze przed wymianą stropu nad piwnicą, wyburzenie wybranych ścian działowych wskazanych w projekcie, demontaż stalowej drabiny od strony wschodniej elewacji, demontaż wskazanej w projekcie stolarki okiennej i drzwiowej, remont konserwatorski budynku w ujęciu wielobranżowym obejmującym. in.: remont elewacji frontowej wraz z detalami architektonicznymi, remont stolarki otworowej budynku, termomodernizacja - posadzki piwnic, stropu poddasza nieużytkowego, hydroizolacja piwnic, budowa węzła cieplnego i przyłącza wodnego, przebudowa schodów do piwnicy, wymiana stropu nad piwnicą, wzmocnienie stropów na belkowaniu drewnianym, remont pomieszczeń piwnic, parteru, piętra, poddasza nieużytkowego i klatki schodowej, remont więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Aranżacja i wykonanie ekspozycji i wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-08-31
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie nowoczesnej interaktywnej wystawy prezentującej dorobek kulturowy i naukowy współczesnej cywilizacji.
Całkowita wartość projektu: 45 564 948,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 18 390 375,71 zł
Krótki opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie w Centrum Nauki i Techniki w Łodzi nowoczesnej, interaktywnej wystawy, prezentującej dorobek kulturowy ludzkości, w tym naukowy, przy wykorzystaniu skansenu urządzeń elektrowni oraz nowych eksponatów. Wystawa interaktywna przyjmie formę ścieżek dydaktycznych, co pozwoli na uzyskanie synergii działań kulturalnych i edukacyjnych. W ramach projektu powstanie wystawa stała, obejmująca 3 ścieżki: Przetwarzanie energii; Mikroświat-Makroświat; Rozwój wiedzy i cywilizacji. Aktualnie w zrewitalizowanym obiekcie EC-1 Zachód w Łodzi zlokalizowany jest skansen odnowionych zabytkowych maszyn przemysłowych, który zostanie „ożywiony” dzięki realizowanemu projektowi. Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego miasta Łodzi. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój turystyki kulturowej i biznesowej oraz poprawi sytuację na rynku pracy poprzez stymulowanie przemysłów kreatywnych.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-12-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji publicznej.
Całkowita wartość projektu: 138 170 347,29 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 61 127 552,69 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 862 330,69 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę: torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia, urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych, obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy, edukacji i usług społecznych.

Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5. Działania informacyjne i promocyjne.

Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego, mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa systemów telefinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne - Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście Łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych
Całkowita wartość projektu: 9 677 040,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 951 890,00 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 778 410 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług oraz optymalizacja procesów i usprawnienie obiegu informacji w obszarze polityki społecznej w mieście łodzi oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Użytkownikami projektu będą: klienci głównych jednostek obszaru IPS (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, łódzka karta dużej rodziny i elektroniczna karta zdrowia ucznia, zarząd lokali miejskich), - pracownicy jednostek z obszaru polityki społecznej (MOPS, PUP, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - odpowiedzialni za łódzką kartę dużej rodziny i elektroniczną kartę zdrowia ucznia, pielęgniarki zatrudnione w ZOZ na terenie miasta Łodzi współpracujące z szkołami, zarząd lokali miejskich).

Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-11-26
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne
Cel:
Głównym celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do dworca Łódź Fabryczna będącego elementem punktowych sieci TEN-T oraz poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.
Całkowita wartość projektu: 20 367 030,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 12 383 864,23 zł
Krótki opis projektu:
Inwestycja obejmuje m.in. budowę nawierzchni ul. Nowowęglowej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego, rozbudowę skrzyżowania ul. Nowowęglowej z ul. Kopcińskiego, przebudowę ul. Wydawniczej, przebudowę ul. Tuwima, oraz przebudowę pętli autobusowej. W ramach ww. odcinków zrealizowane zostaną zadania towarzyszące m.in.: wykonanie przebudowy istniejących nawierzchni, montaż obramowań jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, wykonanie zatok/ stanowisk autobusowych, wykonanie nawierzchni parkingu, montaż nawierzchni sygnalizacyjnych dla osób niedowidzących, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, nasadzenia zieleni wzdłuż pasa drogowego nowoprojektowanej ww. ulicy oraz przebudowywanych ulic Tuwima, Wydawniczej oraz łącznika Kopcińskiego - Wydawnicza.
Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Budowanie nowoczesnego muzeum dzieki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-09-22
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-06-28
Beneficjent: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Realizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowychw Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi poprzez nadanie nowych funkcji Muzeum Tradycji Niepodległościowych - Oddział Martyrologii Radogoszcz i Oddział Stacja Radegast.
Całkowita wartość projektu: 8 135 720,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 108 798,13 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 94 542,33 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Oddział Stacja Radegast: roboty budowlane (m.in. w zakresie remontu ścian, rampy kolejowej z otoczeniem, remontu i termomodernizacji dachu, przebudowy instalacji c.o., wod.-kan.), zagospodarowanie terenu (m.in.: naprawa dylatacji, nowe pokrycie stropu przy budynku Tunelu- Pomnik Zagłady Żydów; naprawa nawierzchni brukowej), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw);
 • Oddział Martyrologii Radogoszcz: roboty budowlane (polegające m.in. na poprawie stanu technicznego budynków, dostosowania budynku wystawienniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynku administracyjno-magazynowego do prawidłowego przechowywania zbiorów historycznych, prace remontowe związane z zagospodarowaniem terenu), zakup wyposażenia (montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw).

W oparciu przede wszystkim o zakup nowego wyposażenia, obu oddziałom Muzeum zostaną nadane nowe funkcje w postaci utworzenia nowego programu merytorycznego (wraz ze ścieżkami edukacyjnymi), bazującego na nowoczesnych technikach wystawienniczych, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej. W ramach zarządzania projektem przewidziano realizację usługi promocji projektu, nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu. Ponadto przewidziano zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie projektem.

Grupą docelową projektu będą: mieszkańcy miasta Łodzi, i całego województwa łódzkiego – wszyscy odwiedzający miejsca martyrologii.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Cel:
Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany poprzez wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź. Zaplanowane działania modernizacyjne w ramach systemu oczyszczania ścieków na GOŚ ŁAM wpłyną na poprawę jakości odprowadzanych ścieków do rzeki Ner, co zmniejszy stopień zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i gleb. Długofalowe skutki tych działań będą zauważalne w sferze poprawy jakości zdrowia mieszkańców i osób, na których w sposób bezpośredni i pośredni będą oddziaływać parametry jakościowe odprowadzanych ścieków oczyszczonych do rzeki. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. w tym: Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddanych procesom przetwarzania – 25,8 tys. Mg/rok.
Całkowita wartość projektu: 132 541 720,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 68 851 434,37 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz gruntów, ściekami powstającymi na terenie Łódzkiej Aglomeracji poprzez zastosowanie systemów ulepszonego oczyszczania ścieków i poprawy ich jakości na wylocie z oczyszczalni ścieków – GOŚ ŁAM. Cel ten będzie realizowany na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków GOŚ ŁAM, zlokalizowanej przy ul. Sanitariuszek 70/72 poprzez wykonanie działań budowlanych i modernizacyjnych wpływających na podniesienie poziomu jakości oczyszczanych ścieków, odbieranych z terenu Aglomeracji Łódź.

W ramach przedmiotowego projektu będą realizowane działania:

Zadanie 1: Budowa zbiorników retencyjnych na GOŚ ŁAM.

Realizacja zbiorników retencyjnych nr I i II pozwoli na przejęcie 85% ścieków pogody mokrej (z systemu ogólnospławnego), (nie dotyczy opadów ciągłych trwających dłużej niż jeden dzień). Po ustaniu opadów zgromadzone ścieki zostaną przepompowane do oczyszczenia biologicznego w okresach obniżonych napływów (godziny poranne, dni świąteczne). Brak zbiorników powoduje brak możliwości pełnego biologicznego oczyszczenia ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach deszczowych, a przekraczających godzinową przepustowość oczyszczalni.

Zadanie 2: Modernizacja instalacji odwadniania osadów.

Zadanie polega na wymianie urządzeń do odwadniania osadu prasy taśmowe na wirówki dekantacyjne o wyższych parametrach. Przewiduje się wykonanie w obiekcie prac demontażowych istniejących urządzeń i instalacji oraz drobnych prac budowlanych dostosowujących obiekt do nowych urządzeń. Przewiduje się zastosowanie dwóch przenośników centralnych, do których dochodzić będą transportery spod wirówek. W ramach kontraktu przewiduje się demontaż istniejących urządzeń tj. 7 pras, pomp nadawy, okapów wraz z wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi nad prasami, układu transportu osadu do ITPO, stanowisk kontenerów.

Zadanie 3: Zwiększenie przepustowości linii 6 i 7.

Przewiduje się, iż założony cel zostanie osiągnięty poprzez modernizację technologii oczyszczania ścieków oaz wyposażenia technologicznego istniejących komór osadu czynnego na liniach Nr 6 i 7. Modernizacja nie będzie wymagać budowy nowych obiektów technologicznych, a jedynie zastosowanie nowych technologii oczyszczania ścieków w istniejących kubaturach KOC 3.6 i 3.7 z ewentualnym zastosowaniem nowych urządzeń i dostosowaniem kubatur do wybranej technologii.

Zadanie 4: Modernizacja węzła piaskowego.

Realizacja zadania polega na wymianie urządzeń tj. zastawki, zgarniacze oraz na wydzieleniu ośmiu ciągów technologicznych. Istniejące cztery piaskowniki zostaną przebudowane. W ramach podziału ciągów wymienione zostaną istniejące zastawki z napędem elektrycznym w kanałach wlotowych przed kratami na nowe zastawki z napędem elektrycznym, umożliwiające wyłączenie z eksploatacji każdej nowo powstałej linii.

Zadanie 5: Instalacja termicznej hydrolizy osadów.

Osiągnięcie w wyniku wprowadzenie procesu hydrolizy redukcji suchej masy organicznej do poziomu nie większego niż 60%.

Zadanie 6: Instalacja do usuwania azotu z odcieków.

Osiągnięcie w wyniku procesu usuwania azotu (deamonifikacji) redukcji azotu amonowego w odciekach minimum 75%. Dotyczy to odcieków z odwadniania osadu poddanego wcześniej procesowi hydrolizy.

Zadanie 7: Instalacja do odzysku fosforu z odcieków.

Minimalna redukcja fosforu z odcieków 85%. Dotyczy to odcieków z zagęszczania osadu nadmiernego.

Typ projektu: Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Łódzki Ośrodek Geodezji
Realizator: Łódzki Ośrodek Geodezji
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 11 500 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 7 159 113,32 zł
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi. Celami szczegółowymi są: udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania, wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych, uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. Projekt realizowany będzie jako powiązane ze sobą następujące zadania: uruchomienie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), ortofotomapa, monitoring i wizualizacja procesu rewitalizacji w zakresie zmian architektoniczno- urbanistycznych i społeczno-ekonomicznych, modelowanie i wizualizacja 3D, budowa infrastruktury na potrzeby projektu, opracowanie dokumentacji, promocji projektu, zarządzania projektem. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostaną usługi on-line na 3 poziomie dojrzałości (5 szt.) oraz na 4 poziomie dojrzałości (1 szt.). W obszarze oddziaływania projektu można wskazać następujące grupy docelowe: mieszkańcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty prowadzące działalność naukową, media, podmioty prowadzące statystyki, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, przedsiębiorcy i instytucje władający elementami sieci uzbrojenia terenu.
Typ projektu: E-usługi
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.
Całkowita wartość projektu: 5 779 503,76 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 993 966,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt zakłada realizację szeregu przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, m.in.: promocję gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi w trakcie międzynarodowych targów inwestycyjnych i branżowych wydarzeń gospodarczych, promocję poprzez opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych, promocję poprzez realizację study-tour’ów i study-press’ów, promocję w ramach wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z inwestorami, izbami gospodarczymi, podmiotami okołobiznesowymi itp., promocję gospodarczą w mediach branżowych. Z rezultatów projektu będą mogły skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, działające na terenie miasta Łodzi lub w regionie łódzkim.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.
Całkowita wartość projektu: 14 834 415,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 10 251 425,00 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

Celami pośrednimi projektu są:

 • wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Łodzi oraz regionu, w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy i społeczny,
 • promocja łódzkich przedsiębiorców,
 • stworzenie aktualnej oferty inwestycyjnej Łodzi wraz z wizytówkami łódzkich przedsiębiorców,
 • promocja Łodzi jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów,
 • stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.

Projekt w swoim zakresie obejmuje działania promujące specjalizacje regionalne, określone w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, w szczególności poprzez zastosowanie preferencji do udziału w projekcie przedsiębiorców działających w regionalnych inteligentnych branżach. W ramach projektu zostaną wykonane zadania polegające na organizacji i udziale w targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz organizacji i udziale w misjach gospodarczych za granicą oraz realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającym poziomem wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej łódzkich przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, niezadawalającego poziomu wiedzy o potencjale i ofercie biznesowej Łodzi oraz regionu, przewadze innych dużych miast w zakresie promocji ofert gospodarczych.

Grupą docelową i głównymi odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy z łódzkiego.

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-07
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
Cel:
Głownym celem projektu jest: poprawa oferty transportu publicznego na terenie Miasta Łódź poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury oraz wymianę taboru.
Całkowita wartość projektu: 660 563 782,14 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 411 000 000,00 zł
Krótki opis projektu:

Przebudowa linii tramwajowych w mieście Łódź wraz z zakupem 30 sztuk tramwajów wraz z modernizacją zajezdni.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego.
 2. 2.1. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania). 2.2. Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego- Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.
 3. 3.1. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Przybyszewskiego na odcinku od ul. Kilińskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do al. Śmigłego- Rydza (bez skrzyżowania 3.2.1. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego-Rydza oraz odcinka ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania al. Śmigłego-Rydza do ul. Dąbrowskiego 34a wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podgórną 3.2.2. Przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości
 4. Budowa torowiska w ul. Broniewskiego na odcinku od al. Śmigłego-Rydza (bez ronda Broniewskiego) do ul. Rzgowskiej/Paderewskiego (wraz ze skrzyżowaniem) i przebudową pętli Kilińskiego – Dworzec Łódź-Chojny na pętlę tramwajowo-autobusową
 5. Przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Broniewskiego (bez skrzyżowania).
 6. Przebudowa torowiska w ciąg ulic al. Śmigłego – Rydza i Niższej na odcinku Dąbrowskiego (bez skrzyżowania) do ul. Śląskiej (ze skrzyżowaniem) wraz z pętlą tramwajową,
 7. Zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych,
 8. Modernizacja zajezdni tramwajowej
Typ projektu: Infrastruktura drogowa, Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-09-05
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie I.2.3 Promocja gospodarcza regionu – Miasto Łódź.
Cel:
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, poprzez intensyfikację działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej województwa łódzkiego i Łodzi, rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi, podniesienie międzynarodowej gospodarczej rangi regionu łódzkiego i Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 1 313 640,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 907 800,00 zł
Krótki opis projektu:

Cele pośrednie:

 • Silniejsza identyfikacja łódzkich przedsiębiorców jako dobrej marki, a tym samym poprawa wizerunku Łodzi jako miasta wspierającego sektor MŚP, działających w regionalnych inteligentnych specjalizacjach
 • Zwiększenie wiedzy o ofercie inwestycyjnej miasta i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu łódzkiego i Łodzi nad innymi kluczowymi regionami gospodarczymi i dużymi miastami w kraju
 • Stymulowanie wzrostu liczby inicjatyw gospodarczych w sektorze mikroprzedsiębiorstw i MŚP
 • Promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej regionu łódzkiego i Łodzi na arenie międzynarodowej
 • Stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.

W ramach projektu zostaną wykonane zadania polegające na realizacji wydarzenia o charakterze międzynarodowego kongresu gospodarczego (kongresu w temacie Rewitalizacji). W projekcie realizowane będą działania wynikające z obowiązującego dla gminy programu rewitalizacji - Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ z dnia 05.07.2018 r.

Kontakt:

Urząd Miasta Łodzi

Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

al. Politechniki 32, 93-590 Łódź

nr tel.: 42 638 59 28

Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-10-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.
Całkowita wartość projektu: 8 083 502,25 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 456 167,42 zł
Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój potencjału infrastrukturalnego i sprzętowego łódzkich bibliotek publicznych, celem stworzenia warunków do rozwoju prowadzonej przez nie działalności kulturalnej oraz ułatwienie dostępu do zasobów bibliotecznych. Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie rezultatu to:

 • otwarcie łódzkich bibliotek na potrzeby mieszkańców poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej (lokalne centra kultury),
 • ułatwienie i usprawnienie dostępu do oferty kulturalnej łódzkich bibliotek.

Cele na poziomie produktu to:

 • przebudowa i rozbudowa budynków 2 filii bibliotecznych wraz z „pierwszym wyposażeniem”,
 • wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej w postaci jednolitego oprogramowania bibliotecznego i Łódzkiej Karty Bibliotecznej wraz z doposażeniem filii.

Grupą docelową są mieszkańcy Łodzi i pozostałych gmin ŁOM.

Projekt obejmuje zadania:

 1. Prace przygotowawcze: opracowanie dokumentacji technicznej, budowlanej, wykonawczej, projektów koncepcyjnych i pozwoleń na budowę, studium wykonalności.
 2. Roboty budowlane – podzadania:
  • Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 w Łodzi,
  • Modernizacja i rozbudowa budynku filii bibliotecznej przy ul. Boya-Żeleńskiego 15 w Łodzi.
 3. Dostawy i usługi – podzadania:
  • Doposażenie filii bibliotecznych
  • Łódzka Karta Biblioteczna,
  • Cross-financing.
 4. Zarządzanie projektem i promocja: nadzór inwestorski, usługi prawne i księgowe, koordynacja projektu, promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu budynki filii nr 14 i 25 MBP Łódź-Bałuty zostaną poddane kompleksowej przebudowie i rozbudowie o nowe przestrzenie wielofunkcyjne umożliwiające rozszerzenie prowadzonej w nich działalności kulturalnej. Filie wszystkich MBP w Łodzi otrzymają nowe wyposażenie. Wdrożony zostanie zintegrowany system biblioteczny.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-08-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:
Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej.
Całkowita wartość projektu: 37 187 187,49 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 25 832 368,44 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, interaktywnej oferty Narodowego Centrum Kultury Filmowej, która umożliwi prezentację i popularyzację historii kina polskiego oraz będzie stanowić punkt wyjścia dla dalszego rozwoju w zakresie edukacji, cyfryzacji oraz ekspozycji dorobku kinematografii polskiej i światowej. Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu atrakcyjnych i dostępnych funkcjonalności: atrakcyjnej ścieżki dydaktycznej oraz przestrzeni edukacji filmowej i cyfryzacji.

Projekt obejmuje:

 1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz pozostałe prace przygotowawcze;
 2. Zaprojektowanie i przygotowanie wystawy oraz zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na potrzeby ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”;
 3. Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem na cele edukacji filmowej (w zakresie: warsztatów manualnych, przestrzeni warsztatów, edukacyjnego studio dźwięku, warsztatów realizatorskich, warsztatów efektów specjalnych, pracowni postprodukcyjnych);
 4. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele zaplecza wystawowego oraz obsługi wystaw;
 5. Zakup sprzętu i wyposażenia na cele pracowni digitalizacji wraz z montażem;
 6. Zakup sprzętu i wyposażenia do „przechwytywania” trójwymiarowych ruchów aktorów i zapisywania ich przez komputer wraz z montażem i instalacją oprogramowania;
 7. Zakup sprzętu i wyposażenia oraz jego montaż na cele ogólne Instytucji (na potrzeby: obsługi odwiedzających, w tym niepełnosprawnych i seniorów, pomocy przedmedycznej w obiektach EC1, uruchomienia sieci bezprzewodowej w obiektach EC1, systemu komunikacji i sygnalizacji wewnątrz budynków EC1, techniczne i akustyczne budynku EC1-Wschód, wdrożenia systemu analizy przepływu odwiedzających, magazynu technicznego oraz magazynu podręcznego i inwentarzowego z funkcją montażu i oprawy wystaw);
 8. Promocję projektu;
 9. Zarządzanie projektem.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Niskoemisyjny transport w Łodzi - Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo-naprawczej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-01-27
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-03-31
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Realizator: Miejskie Przesiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi i przyjeżdżających.
Całkowita wartość projektu: 117 229 209,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 526 662,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt przewiduje zakup 12 niskopodłogowych tramwajów. Nowy tabor obsługiwał będzie linię nr 14 kursującą w relacji „DĄBROWA - Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego - Dworzec Łódź Żabieniec”. Trasa linii przebiega w pobliżu trzech punktów przesiadkowych integrujących transport miejski i regionalny (Łódzka Kolej Aglomeracyjna). Łącząc dw. Łódź Żabieniec, dw. Łódź Kaliska oraz przystanek Łódź Dąbrowa linia oferuje przejazd przez centrum miasta trasą W-Z. Na potrzeby obsługi nowego taboru wybudowana zostanie hala przeglądowo-naprawcza wraz z pakietem eksploatacyjno-naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, zlokalizowana na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej.
Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-02-28
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktury – ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego trzech domów kultury: głównej siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury „502” i Ośrodka Kultury „Górna”.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 213 948,38 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu wyremontowane zostaną trzy budynki od piwnic aż po dach, przeprowadzona zostanie termomodernizacja i obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie zakupione wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetleniowy, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty tych domów kultury. Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie integracja z osobami z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Od:Nowa Parku Helenów
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-10-12
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-05-15
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kształtowania Środowiska/ Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2. Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju gospodarki turystycznej. Program przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjałów endogenicznych regionu.
Całkowita wartość projektu: 6 230 771,09 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 249 292,42 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 199 966,70 zł
Krótki opis projektu:

Obszar planowanej inwestycji to miejski Park Helenów w Łodzi. Park zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Północną, Źródłową i Smugową. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej poprzez: przywrócenie świetności Parku Helenów, odtworzenie dawnej infrastruktury, małej architektury, alejek, nasadzeń, przywracając w miarę możliwości historyczny wygląd, przystosowanie istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznych, utworzenie infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek turystycznych o charakterze informacyjnym/edukacyjnym, przeprowadzenie kampanii informacyjnej/edukacyjnej w zakresie historii Parku Helenów i obecnej oferty w celu zachęcenia mieszkańców i turystów do odwiedzania parku i korzystania z atrakcji rekreacyjnych na jego terenie.

Typ projektu: Środowisko, Turystyka
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Odwodnienie Miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: Fundusz Spójności
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych oraz poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Łodzi. Cele szczegółowe projektu określono następująco: - wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych - kompleksowe odwodnienie Osiedla Wiskitno i Mileszki, ul. Telefonicznej oraz ul. Starogardzkiej i terenów przyległych - poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych w tym zapewnienie efektu oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym spełniając wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) - zwiększenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i ewentualnych inwestorów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków deszczowych - zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego rzek na terenie miasta Łodzi - umożliwienie zagospodarowania podczyszczonych wód opadowych i roztopowych na cele komunalne, zastosowania metod naturalnych poprzez inwestycję w podczyszczalnie hydrofitowe - wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowalnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przejścia wód wielkich - zwiększenia zagospodarowania wód opadowych poprzez zwiększenie ilości wód trafiających do gruntu poprzez infiltrację opływu wywołanego opadami nawalnymi.
Całkowita wartość projektu: 43 758 003,64 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 29 188 737,38 zł
Krótki opis projektu:

Projekt pn. „Odwodnienie Miasta Łodzi” będzie realizowany na obszarze miasta Łódź. Niniejszy Projekt dotyczyć będzie realizacji poniżej wymienionych działań budowlanych i modernizacyjnych w obszarze odwodnienia miasta.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Zadanie 1.1 - Budowa kolektora deszczowego ul. Zygmunta (na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki).
 • Zadanie 1.2 - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej i w ul. Mileszki
 • Zadanie 1.3 - Budowa kanału deszczowego w ul. Telefonicznej.
 • Zadanie 1.4 - Budowa kanału deszczowego w ul. Starogardzkiej.
 • Zadanie 1.5 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg Sokołówki ul. Łagiewnicka).
 • Zadanie 1.6 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg rzeki Łódki ul. Krakowska).
 • Zadanie 1.7 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (zachodni brzeg Łódki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.8 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (wschodni brzeg Łódzki ul. Konstantynowska).
 • Zadanie 1.9 - Budowa osadnika na odpływie kanału deszczowego do odbiornika (południowy brzeg rzeki Ner ul. Pabianicka).
 • Zadanie 1.10 - Budowa zbiornika – osadnika „Strykowska” na rzece Łódce w Łodzi.
 • Zadanie 1.11 - Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia).
 • Zadanie 1.12 - Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej.
 • Zadanie 1.13 - Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Ner w rejonie ul. Frezjowej.
 • Zadanie 1.14 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner w rejonie ul. Sołeckiej.
 • Zadanie 1.15 - Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ner, w rejonie ul. Mileszki.
Typ projektu: Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Poszerzenie oferty kulturalno -edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2021-03-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi prowadzące do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki utworzeniu interaktywnej wystawy stałej oraz budowie zespołu sal kinowych wraz z systemem komunikacyjnym będącym łącznikiem usług oferowanych przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej.

Całkowita wartość projektu: 25 584 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 17 680 000,00 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje prace niezbędne do dostosowania istniejących obiektów EC-1 Wchód do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, oraz wykończenie wnętrz, montaż sprzętu i wyposażenia w powierzchni objętej projektem celem dostosowania go do poszerzonej oferty instytucji kultury. Efektem realizacji projektu będzie adaptacja budynku N w kompleksie, w ujęciu całościowym, tj. powstanie wystawy stałej “Materia Kina” wraz z foyer, Zespołu Sal Kinowych wraz z foyer głównej sali kinowej, a także powstanie przestrzeni komunikacyjnej dostosowanej do zapewnienia dostępu odwiedzających do poszczególnych poziomów budynku. Projekt ma unikatowy charakter ze względu na pełnione funkcje upowszechniające i promujące kulturę filmową. Wystawa “Materia Kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Zespół Sal Kinowych będzie składać się z 3 sal kina studyjnego, będącego przestrzenią prezentacji ambitnego repertuaru filmowego, organizacji festiwali, przeglądów i spotkań z twórcami. Ideą projektu są działania prezentujące historię kina, jego ewolucję w kontekstach kulturowych oraz przemian zachodzących w techn. prod. filmowej, ukazujące proces powstawania filmu, pobudzające zainteresowanie szeroko pojętą kulturą filmową, archiwizujące i upowszechniające multimedialny dorobek kinematografii polskiej i światowej, budujące tożsamość miejsca, jego charakter i znaczenie dla społeczności lokalnej.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 206 299,14 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 833 886,27 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie wydajnej edukacji wszystkim uczniom, zwłaszcza uczniom z zaburzeniami, poprzez zakup odpowiedniego wyposażenia. Działania te przyczynią się do unowocześnienia zaplecza dydaktycznego Szkoły, podniesienia standardu nauczania, umożliwienia indywidualizacji pracy z uczniem, a w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecna infrastruktura szkolna pozbawiona jest barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura edukacyjna, oparta na koncepcji uniwersalnego projektowania, pozwoli na dostosowanie warunków w szkole do obowiązujących standardów i wymagań oraz przyczyni się do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas nauki i pracy, w tym podczas zajęć eksperymentalnych oraz poprawi dostępność do wysokiej jakości usług edukacyjnych na poziomie edukacji ogólnej. Dodatkowe działania, mające na celu modernizację infrastruktury pod względem potrzeb osób niepełnosprawnych, będą uzupełnieniem rozwiązań i zwieńczeniem innowacyjnego podejścia do potrzeb edukacyjnych bez barier i niedyskryminacji.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury wewnętrznej, do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w placówce szkolnictwa ogólnego, mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 538 405 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 374 061 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5,00 zł
Krótki opis projektu:
W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 175. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakres rzeczowy modernizacji szkoły w ramach projektu został dobrany tak, by w miarodajny sposób niwelował problemy placówki i pozwalał na zaspokojenie potrzeb jej użytkowników.
Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego mieszczącej się na terenie Miasta Łodzi w obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji. Projekt ma na celu również poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki, odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Ważnym celem projektu jest również dostosowanie infrastruktury wewnętrznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 2 066 345,31 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 227,11 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez modernizację i unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz infrastruktury wewnętrznej dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP 36 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze, dlatego też w placówce objętej projektem zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, dzięki czemu będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego uczniów. Zwiększy się potencjał edukacyjny placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjał odnoszący się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 800 414,54 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 457 031,00 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi modernizacja infrastruktury i zakup wyposażenia w SP 5. W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura będzie dostępna bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników posiadania specjalistycznego wyposażenia. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie SP5 oraz pośrednio wszyscy inni interesariusze. W placówce objętej projektem, zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego – będzie ona w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, czy też dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program edukacji ogólnej – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług w placówce szkolnictwa ogólnego na terenie Miasta Łodzi. Ponadto nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki szkolnictwa ogólnego, w tym potencjału odnoszącego się do edukacji ucznia z niepełnosprawnością. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno infrastruktury wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz poprawę warunków rozwoju kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
Całkowita wartość projektu: 1 808 053,57 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 249 732,82 zł
Krótki opis projektu:

Placówka objęta projektem zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnych – uzupełniające działania w tym zakresie zostaną podjęte w ramach niniejszego projektu, należą do nich: dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, usuwanie barier architektonicznych, dodawanie elementów ułatwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji zmodernizowana zostanie infrastruktura, która dostępna będzie bez ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ruchowej i umysłowej oraz nie będzie wymagać od użytkowników specjalistycznego wyposażenia. Infrastruktura ta nie będzie również przyczyniać się do dyskryminacji, niesamodzielności lub nierównego traktowania. Rezultaty projektu będą służyć możliwie najszerszej liczbie osób w tym osobom z niepełnosprawnościami i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 1 786 841,90 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 235 074,34 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 14 530,29 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (prac modernizacyjnych), celem zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Docelowo ma to przyczynić się do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi (od 01.09.2018 r. Technikum nr 3)
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez unowocześnienie bazy edukacyjnej placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego na terenie Miasta Łodzi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 3 055 440,59 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 2 179 446,87 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 25 640,55 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zakup niezbędnego wyposażenia i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych (prac modernizacyjnych), w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. Docelowo ma to przyczynić się do możliwości zaoferowania uczniom bardziej indywidualnej i wyspecjalizowanej opieki edukacyjnej oraz kształcenia wyższej jakości dopasowanego do potrzeb rynku pracy. Przełoży się to na nabywanie przez nich kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i posiadanie umiejętności ułatwiających dostosowanie do zmieniających się warunków i potrzeb rynku pracy. Projekt obejmuje działania zmierzające do dopasowania infrastruktury do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 w Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Edukacji / Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.
Całkowita wartość projektu: 728 408,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 503 636,64 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 925,14 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie potencjału edukacyjnego placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych, poprawa warunków rozwoju kompetencji praktycznych, zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Grupą docelową projektu są w głównej mierze uczniowie modernizowanej placówki oraz pośrednio inni interesariusze. W ZSZS2 zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego, która będzie w pełni dostępna dla wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, czy stopień niepełnosprawności. Równość dostępu została zapewniona m.in. przez działania takie jak dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Typ projektu: Edukacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – Przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-07-15
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – Miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań komunikacyjnych oraz poprawę jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego.
Całkowita wartość projektu: 137 494 267,26 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 92 087 547,39 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 10 304 360,16 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu obejmuje: przebudowę drogi i torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od placu im. Reymonta do ul. Kilińskiego, budowę węzła przesiadkowego tj. przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów oraz przebudowę torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów w ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej). Realizacja działania przyczyni się do stworzenia na obszarze miasta Łodzi sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-04-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-06-30
Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Partnerzy: Miasto Łódź
Realizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Łodzi
Całkowita wartość projektu: 64 529 200 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 44 551 886,17 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 524 139,84 zł
Krótki opis projektu:

Projekt zakłada zakup 17 autobusów elektrycznych jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane na pętlach oraz stacje wolnego ładowania zlokalizowane na terenie Zajezdni Autobusowej EA1 przy ul. Limanowskiego 147/148.

Typ projektu: Środowisko, Transport
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział ds. Zarządzania Projektami
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel:
Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Całkowita wartość projektu: 2 297 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 952 450,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt polega na promocji gospodarczej łódzkiego sektora kreatywnego poprzez udział w wybranych wydarzeniach o randze międzynarodowej w kraju i zagranicą oraz organizację kampanii promocyjnej. W ramach projektu przewidzianego do realizacji na lata 2016 i 2017 nastąpi promocja łódzkich firm z branży kreatywnej. Miasto przeprowadzi kampanię promocyjną przedstawiającą ofertę łódzkich firm z sektora kreatywnego za pośrednictwem różnych narzędzi marketingowych. Do udziału w kampanii zaproszeni zostaną łódzcy przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze kreatywnym, którzy zgłoszą się ze swoimi produktami. Grupami docelowymi projektu jest sektor kreatywny obejmujący branże, takie jak: moda, wzornictwo, film, architektura, oprogramowanie, gry komputerowe, rynek wydawniczy.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Przyjedź, zobacz, zainwestuj
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-09-28
Data zakończenia realizacji projektu: 2018-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
Cel:
Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Miasta Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.
Całkowita wartość projektu: 1 681 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 1 428 850,00 zł
Krótki opis projektu:
Projekt powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z niewystarczającymi działaniami w zakresie promocji gospodarczej z jednej strony na rzecz biznesu, a z drugiej także miasta, gdyż ze względu na ograniczone możliwości finansowe podejmowanie wszystkich niezbędnych aktywności jest po prostu niemożliwe. Projekt będzie wspierał następujące przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o charakterze międzynarodowym: 1) promocja miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych itp., 2) promocja miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm, 3) promocja miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne. W wyniku realizacji projektu miasto planuje przeprowadzenie szeregu działań promocyjnych mających na celu skłonienie jak największej ilości firm/osób opiniotwórczych do odwiedzenia naszego miasta, co w konsekwencji ma przełożyć się na wzrost liczby inwestycji.
Typ projektu: Promocja miasta
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 172, Zespół Szkół Ekonomiczno - Tutystyczno - Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 003 714,51 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 117 548,21 zł
Krótki opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów (pełny i wentylowany), wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), częściową modernizację instalacji c.w.u. (w SP nr 172). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 71,64% (dla poszczególnych budynków: SP nr 162 – 76,95%, SP nr 172 – 77,15%, ZSETH – 60,81%).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 864 osoby) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 205, Publiczne Gimnazjum nr 36, XXXI Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w m. Łodzi
Całkowita wartość projektu: 9 241 281,13 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 6 248 946,79 zł
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów), modernizację instalacji c.w.u., wymiana opraw oświetleniowych. Nakłady obejmują przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu. Na potrzeby realizacji projektu zostały opracowane audyty energetyczne oraz dokumentacja projektowa. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 67,09%. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (2337 os.) oraz pośrednio mieszkańcy.
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-10-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XLIV Liceum Ogólnokształcące
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 3 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 5 747 608,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 3 761 015,24 zł
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewn., docieplenie ścian części piwnicznej, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji (SP 55), wymianę okien, wymianę luksferów na okna (XLIV LO), wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiany grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację instalacji c.w.u. (XLIV LO). Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 76,01% ( dla poszczególnych budynków: SP nr 55 74,07%, XXIV LO 74,49%, XLIV LO 79,48%). Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy budynków edukacyjnych (1 176 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.
Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –część 1
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Miasto Łódź
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 124 791,96 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 4 budynków edukacyjnych w Łodzi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych, stropodachów, wymianę okien, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących. Na potrzeby realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowa oraz audyty energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu poczatkowego została obliczona na poziomie 64,5 %.

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5697&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-01-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Gospodarki Komunalnej
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 66 budynków edukacyjnych w m. Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 86 600 438,80 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 57 544 348,58 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację 66 budynków edukacyjnych w Łodzi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian części piwnicznej, ścian fundamentowych, stropodachów, stropu ostatniej kondygnacji, wymianę okien, wymianę luksferów na okna, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (instalacji c.o. w zakresie poprawy izolacyjności, wymiana grzejników, zastosowanie termostatów i zaworów podpionowych), modernizację oświetlenia wewnętrznego.

Nakłady obejmują przeprowadzenie niezbędnych robót towarzyszących.

Na potrzeby realizacji projektu została opracowania dokumentacji projektowa oraz audyty energetyczne.

Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego została obliczona na poziomie 61,61 % (dla poszczególnych budynków).

Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy szkół (20 416 osób) oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy.

Typ projektu: Środowisko, Termomodernizacja
galeria zdjęć: uml.lodz.pl/index.php?id=5521&no_cache=1&ADMCMD_cooluri=1
zdjęcia:
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja EC-1 Południowy-Wschód
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-12-21
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu prowadzący do pozyskania nowych odbiorców tejże oferty wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Całkowita wartość projektu: 34 400 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 23 523 102,39 zł
Krótki opis projektu:

Zakres projektu przewiduje powstanie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej - istotny w skali kraju i regionu ośrodek działań kulturalno-edukacyjnych i ekspozycyjnych w obszarze kultury cyfrowej, silnie związanej z przemysłami kreatywnymi, w tym w szczególności z produkcją gier wideo i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych. Oferta Centrum poświęcona komiksowi będzie składać się z ekspozycji stałej, wystaw czasowych oraz ścieżki tworzenia komiksu – warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta Centrum poświęcona narracji interaktywnej będzie obejmować strefę poświęconą historii gier komputerowych w Polsce i na świecie; strefę VR i AR oraz ścieżkę tworzenia gier wzbogaconą o komponent warsztatowy. Centrum będzie także realizować inne funkcje kulturalne i społeczne: organizowane będą festiwale, wystawy i inne przedsięwzięcia kulturalne np. game jamy, wydarzenia e-sportowe, premiery gier i komiksów, spotkania z twórcami gier i komiksów, mające na celu upowszechnianie sztuk audiowizualnych i multimedialnych, wspieranie i promocję twórców oraz budowanie więzi społecznych.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-01-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 228 953 559,67 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 101 218 478,79 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 4 481 954,68 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 7,5 ha ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania obejmujące:

 • Zad. 1. Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (w tym remont bud. wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad. 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (w tym działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad. 3. Działania w obszarze społecznym (cross-financing) - obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad. 4. Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac budowlanych)
 • Zad. 5. Zarządzanie projektem (pozostałe działania administracyjno-techniczne niezbędne do realizacji projektu, takie jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania administracyjne związane z obsługą Projektu)

Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu 
 • Mieszkańcy obszaru Projektu 1
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzający Miasto.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-11-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 126 666 784,02 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 70 042 465,11 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 842 871,64 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima (dotyczy: ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima, przebicia międzykwartałowego (budowa drogi), kwartału ulic Narutowicza-Sienkiewicza-Traugutta-Piotrkowska, budowy ul. Traugutta na odc. ul. Sienkiewicza-Kilińskiego wraz z budową układu ulic uzupełniających w kwartale ulic Traugutta – Sienkiewicza – Tuwima – Kilińskiego).

Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź oraz komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych i Skarbu Państwa.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu stworzenie przestrzeni publicznej wewnątrz kwartału ograniczonego ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Sienkiewicza, Traugutta z dużą ilością zieleni, małą architekturą, która będzie połączona z pasażami i placami miejskimi.

W ramach projektu będą realizowane remonty istniejącej tkanki miejskiej z przeznaczeniem na funkcje usługowe, mieszkalne z uwzględnieniem lokalizacji mieszkań chronionych, wprowadzone nasadzenia w formie szpalerów przyulicznych, ścian urbanistycznych, zieleni urządzonej stanowiącej element kompozycji przestrzennej oraz zostanie zwiększona dostępność przestrzeni miejskiej m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowane działania maja na celu też także poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących budowę przedłużenia ulic (Wschodniej i Traugutta), oraz budowę dróg wewnątrz kwartału.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 77 099 520,83 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 31 110 835,37 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 995 928,66 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Narutowicza, Składowa/Targowa, Tuwima oraz pierzeje ul. Kilińskiego na odcinku od Jaracza do Narutowicza (dotyczy: ul. Tuwima na odc. od ul. Kilińskiego do ul. Targowej, renowacji Parku im. Stanisława Moniuszki). Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic gminnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje też działania inwestycyjne związane z układem komunikacyjnym i zagospodarowaniem terenu na obszarze projektu. Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie istniejącej zieleni – rewitalizację parku im. Stanisława Moniuszki, stworzenie nowych skwerów, elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, stworzenie nowych i modernizacje istniejących przestrzeni o zróżnicowanym charakterze: place, targowisko. Uspokojenie ruchu w ramach przebudowywanych ulic, poprawę komunikacji poprzez realizację inwestycji drogowych, obejmujących wymianę chodników i infrastruktury towarzyszącej (oświetlenia, zjazdy na posesję, utworzenie przystanku tramwajowego); podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, podniesienie standardu technicznego budynków, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych, pracowni twórczych, miejsca obsługi mieszkańców i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, funkcji kulturalnej i biurowej.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia miasta należą: przedsiębiorcy, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, osoby bezrobotne, dzieci, seniorzy i rodziny o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-10-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni 32,5 ha graniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Całkowita wartość projektu: 150 067 316,35 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 69 211 616,27 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 324 309,91 zł
Krótki opis projektu:

Celem głównym Projektu jest rewitalizacja obszaru o pow. ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic. Rewitalizacja obejmuje budynki, Park Staromiejski, Plac Wolności, Stary Rynek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców
 • Zmniejszenie skali występowania negatywnych zjawisk społ. poprzez poprawę warunków życia i rozwoju społeczności lokalnej
 • Promowanie zatrudnienia i lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie przestrzeni atrakcyjnych dla prowadzenia dział. gosp.
 • Wzbogacenie potencjału kulturalnego i turystycznego obszaru Projektu

Zakres został podzielony na zadania:

 • Zad.1.Rewitalizacja budynków wraz zagospodarowaniem terenu (remont bud. wraz z zagospodarowaniem terenu znajdującego się bezpośrednio wokół nich)
 • Zad.2.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji (działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze projektu)
 • Zad.3.Działania w obszarze społecznym (cross-financing) obejmujące działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe dla mieszkańców obszaru objętego projektem stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych
 • Zad.4.Przygotowanie projektu (w tym etap wyboru wykonawców projektów i robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych, opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac bud.)
 • Zad.5.Zarządzanie projektem (w tym działania admin.-techn. niezbędne do realizacji projektu, jak nadzór nad robotami budowlanymi, działania promocyjne oraz inne działania admin. związane z obsługą

Projektu Użytkownikami projektu będą:

 • UMŁ
 • Organizacje pozarządowe działające na obszarze Projektu
 • Mieszkańcy obszaru Projektu
 • Mieszkańcy Łodzi/odwiedzają.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 116 568 683,27 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 44 256 313,45 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 6 345 105,37 zł
Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje obszar ograniczony ulicami: Piotrkowska, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot (dotyczy: ul. Nawrot na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot, rekultywacji parku im. H. Sienkiewicza, zagospodarowanie Pasażu Schillera oraz Placu Komuny Paryskiej. Projekt jest realizowany w całości na obszarze rewitalizacji, w centrum rdzenia strefy wielkomiejskiej.

Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie kamienic w 100% gminnych.

W projekcie zostanie wykorzystany potencjał budynków, podniesiony ich standard techniczny, wprowadzone różnorodne funkcje, w tym społeczne, usługowe, mieszkalne (mieszkania chronione, lokale użytkowe, pracownie twórcze, miejsca obsługi mieszkańców i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej). Zakres projektu obejmuje też działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru rdzenia strefy wielkomiejskiej, podniesienie jakości przestrzeni publicznych poprzez modernizację nawierzchni, wprowadzenie dodatkowej i wykorzystanie potencjału istniejącej zieleni (rewitalizacja parku im. H. Sienkiewicza), przebudowę miejsc rekreacji (Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej), elementów małej architektury, oświetlenia, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, uzupełnienie układu komunikacyjnego (przebicie wewnątrzkwartałowe) o nowoprojektowaną drogę łączącą ulicę Plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot w formie woonerfu’u wraz z kołnierzem skwerów i placów publicznych o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: przedsiębiorcy, bezrobotni, studenci i absolwenci łódzkich uczelni, seniorzy i osoby o niskich dochodach.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-03-10
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-09-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Województwo Łódzkie
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia Łodzian oraz uwydatnienie wartości przestrzenno-kulturowych Łodzi, budowanie tożsamości miasta, a także zachęcenie mieszkańców do powrotu do centrum.
Całkowita wartość projektu: 93 131 062,74 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 33 342 351,23 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 2 527 688,03 zł
Krótki opis projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji ograniczonym ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zakres projektu to zestaw działań o charakterze inwestycyjnym obejmujących remont/przebudowę/rozbudowę/nadbudowę/prace konserwatorskie/prace restauratorskie 6 kamienic i zabudowy pofabrycznej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania inwestycyjne w odniesieniu do układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu na obszarze projektu.

Planowane działania mają na celu odnowę i ożywienie obszaru, stworzenie nowych przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, uzupełnienie układu komunikacyjnego o nowoprojektowany ciąg pieszy, pieszo-jezdny, łączący ul. Nawrot z ul. Roosvelta, o wysokiej jakości przestrzeni i dużym udziale zieleni, uporządkowanie lokalizacji miejsc postojowych oraz parkingów kubaturowych przy ul. Nawrot, ograniczenie tranzytu przez centrum miasta, wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu, stosowanie rozwiązań priorytetyzujących komunikację zbiorową oraz rozbudowę ścieżek rowerowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie systemu monitoringu, wykorzystanie potencjału budynków, podniesienie ich standardu technicznego, wprowadzenie różnorodnych funkcji, w tym społecznych, usługowych, mieszkalnych – mieszkań chronionych, lokali użytkowych (w tym pracowni twórczych), siedzibę Teatru Pinokio, miejsc realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – dom dziennego pobytu oraz administracyjnych – siedziba sejmiku województwa, ograniczenie ilości barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych.

Bezpośrednio z rezultatów projektu skorzystają osoby zamieszkujące obszar podlegający rewitalizacji. Do szczególnie istotnych grup społecznych z punktu widzenia Miasta należą: seniorzy, dzieci, przedsiębiorcy, osoby ubogie, osoby zadłużone, bezrobotni, ofiary przestępstw.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8 - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Ogrodową, Gdańską, Legionów i Zachodnią w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.
Całkowita wartość projektu: 51 907 926,38 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 23 225 365,24 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 1 215 134,97 zł
Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Zachodnią, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej. Projekt realizuje szereg celów szczegółowych odnoszących się do każdej ze sfer rewitalizacji, spełniając założenie o kompleksowości całego Projektu.

Są to m.in.:

 • poprawa warunków zamieszkania, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji na obszarze;
 • poprawa jakości przestrzeni publicznej i dostępności Obszaru oraz dostępności usług publicznych i bezpieczeństwa na drogach, jak i w samym Obszarze z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
 • utworzenie infrastruktury społecznej wraz działaniami kulturalno - edukacyjnymi, szkoleniowymi, promocyjno-informacyjnymi, mającymi na celu włączenie społeczne osób wykluczonych jak i przeciwdziałanie wykluczeniu;
 • działania sprzyjające ochronie środowiska i poprawie jego stanu, głównie w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz zwiększenia ilości zieleni i zorganizowanych terenów zielonych.

Projekt obejmuje 5 głównych zadań:

 1. Przygotowanie projektu - Dokumentacja projektowa;
 2.   Zarządzanie projektem i jego obsługa;
 3. Działania szkoleniowe, kulturalno-edukacyjne;
 4. Remont konserwatorski i przebudowa kamienic z zagospodarowaniem podwórek wraz z wprowadzeniem nowych funkcji i zakupem niezbędnego wyposażenia, w budynkach przy ul. Legionów 20 i ul. Gdańskiej 8;
 5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym przebudowa ulic Legionów, Zachodniej, Ogrodowej, zagospodarowanie i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych oraz utworzenie przebić wewnątrzkwartałowych.

Grupą docelową Projektu są mieszkańcy Obszaru 8 i Starego Polesia, a także wszyscy odwiedzający w celach handlowych, czy turystycznych.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-09-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź
Cel:
Głównym celem projektu jest: rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami Legionów, Cmentarną, Ogrodową i Gdańską w Łodzi poprzez zintegrowane i kompleksowe działania odnoszące się do sfery materialno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej oraz środowiskowej.
Całkowita wartość projektu: 136 282 807,42 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 58 606 676,98 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 3 059 491,35 zł
Krótki opis projektu:

Obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną (dotyczy ul. Mielczarskiego między ul. Cmentarną a ul. Gdańską, układu drogowego Ogrodowa (od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej) - Cmentarna wraz z przebiciem wewnątrzkwartałowym do ul. Mielczarskiego, ul. Gdańskiej na odc. od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Legionów na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego, budowy I etapu Żeligowskiego/Karskiego na odcinku Cmentarna – ul. Ogrodowa).

Projekt obejmuje:

 • kompleksowy remont budynków wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości (przeznaczone na funkcję o charakterze mieszanym tj. mieszkalną oraz na działalność gospodarczą),
 • kompleksową przebudowę oświetlenia ulicy oraz chodników wraz z projektami branżowymi,
 • zakup mebli miejskich.
Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-12-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2022-06-30
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel:
Głównym celem projektu jest rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza, polegająca na przebudowie budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacji budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciu kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.
Całkowita wartość projektu: 50 788 811,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 26 651 849,44 zł
Krótki opis projektu:

Celem projektu jest rewitalizacja w kwartale ulic: Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza, polegająca na przebudowie budynków przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacji budynków przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciu kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.

Pozostałe cele szczegółowe:

 • materialno-przestrzenne, rewitalizacja kwartałów zabudowy wielkomiejskiej, poprawa jakości przestrzeni publicznej, rozwój centralnych obszarów miasta, wzrost atrakcyjności śródmieścia Łodzi w ujęciu ponadregionalnym, budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi, twórcze wykorzystanie unikatowej, zabytkowej tkanki urbanistycznej przełomu XIX i XX wieku przy jednoczesnym zachowaniu istotnych jej elementów;
 • społeczne: przeciwdziałające pogłębianiu się patologii społecznej, wykluczeniu społecznemu, wzrost jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do innowacyjnej instytucji kultury Domu Literatury z filią Mediateka, podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej obszaru realizacji projektu, poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości;
 • gospodarcze: poprawa warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozytywny wpływ na zatrudnienie, poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego.

Ponadto Projekt pozytywnie wpływa na sferę środowiskową.

W Projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Rewitalizacja i wyposażenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczeniem na użyteczność publiczną – Dom Literatury wraz z filią Mediateką.
 2. Remont i przebudowa budynku Moniuszki 3 z przeznaczeniem go na cele administracyjne UMŁ.
 3. Remont oraz przebudowa budynku Tuwima 10, z przeznaczeniem go na cele administracyjne UMŁ.
 4. Otwarcie kwartału poprzez budowę drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki.
 5. Przebudowa ul. Moniuszki.

Grupą docelową Projektu są: mieszkańcy miasta Łódź. Ze względu na charakter Domu Literatury – Mediateki przewiduje się, że z obiektu korzystać będą również osoby nie będące mieszkańcami miasta.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-11-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30
Beneficjent: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Realizator: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultura - ZIT
Cel:

Głównym celem projektu jest zrewitalizowanie zabytkowego budynku należącego do Muzeum Tradycji Niepodległościowych zlokalizowanego przy ulicy Gdańskiej 13, jak również wdrożenie działań mających na celu rozszerzenie funkcjonalności budynku.

Całkowita wartość projektu: 7 995 161,33 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 4 760 000 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 280 000 zł
Krótki opis projektu:

Zakres prac budowlanych w siedzibie Muzeum przewiduje wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w zakresie niezbędnych do zachowania pełnionych funkcji kulturalnych oraz dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie części wystawienniczej jak i administracyjnej planowany jest kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek. Zmiana układu instalacji sanitarnej wod-kan, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu nadzoru wizyjnego, instalacja wentylacji i klimatyzacji; przebudowa sieci elektrycznej, oświetleniowa i odgromowa; budowa nowej instalacji p.poż. wraz z montażem ognioodpornych drzwi o odpowiednim standardzie. W ramach prac budowlanych planowany jest remont i konserwacja czterech klatek schodowych oraz montaż i instalacja windy. W zakresie zagospodarowania terenu planowany jest demontaż i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, remont ogrodzenia oraz nasadzenie zielni. Powyższe działania będą służyły ochronie obiektu oraz poszerzeniu oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców Łodzi i regionu a także turystów.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-13
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-10-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny:
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel:
Głównym celem projektu jest rozwój, ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego poprzez prace renowacyjne, modernizacyjne dawnego Pałacu Poznańskich w Łodzi i poprawę infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi.
Całkowita wartość projektu: 20 912 115,61 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 14 164 617,96 zł
Krótki opis projektu:
Projekt obejmuje kompleksowe prace restauracyjne, modernizacyjne i remontowe części zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela K Poznańskiego w Łodzi. Realizacja projektu umożliwi rozwój instytucji kultury, jaką jest Muzeum Miasta Łodzi (MMŁ) oraz przywrócenie reprezentacyjnemu budynkowi dawnej świetności. Zakres rzeczowy obejmować będzie udostępnienie nowej przestrzeni wystawienniczej do prowadzenia działalności kulturalnej wraz z zakupem wyposażenia, a także prace konserwatorskie, restauratorskie, adaptacyjne i roboty budowlane w części użytkowanej przez MMŁ. Na udostępnionej powierzchni powstanie nowa wystawa poświęcona historii regionu pt. „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś Łódź w Europie Europa w Łodzi”. Będzie to multimedialna wystawa, która wykorzystywać będzie rozwiązania techniczne, znacząco podnoszące jej atrakcyjność. Wystawa traktować będzie o historii Miasta oraz całego regionu. Dzięki wzbogaceniu oferty MMŁ o nową wystawę nastąpi rozwój instytucji kultury i poprawią się warunki prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Wystawa stała będzie prezentować dzieje miasta, które w bezprecedensowy sposób w skali światowej, w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym do grona wielkich metropolii europejskich ukazując ważne wydarzenia, zjawiska o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i naukowym oraz wybitne osoby, które miały znaczący wpływ na rozwój miasta. Zakres prac konserwatorskich oraz robót budowlanych będzie obejmował w szczególności naprawę tynków, remont balkonów, konserwację gzymsów, sztukaterii i detali architektonicznych, konserwację figur wieńczących elewację, renowację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uporządkowanie i usystematyzowanie okuć, zamków okiennych i drzwiowych oraz inne elementy. W ramach projektu zaplanowano również zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej 713 – dojazd do Autostrady A1 – Rozbudowa ul. Rokicińskiej od ul. Malowniczej do granic miasta
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-08-15
Beneficjent: Województwo Łódzkie
Partnerzy: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
Cel:
Głównym celem projektu jest lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpośredniego połączenia drogowego do autostrady A1, poprawa bezpieczeństwa, jakości sieci drogowej i jej przepustowości.
Całkowita wartość projektu: 40 611 413,32 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 31 044 354,12 zł
Krótki opis projektu:

Realizowany przez Partnera zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku jej przejścia przez Miasto Łódź – ul. Rokicińska od ul. Malowniczej do granicy miasta. Przedmiotem Projektu jest wzmocnienie nawierzchni i strukturalna likwidacja kolein. Nowa nawierzchnia ma być przystosowana do obciążenia 115 KN/OŚ. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę ulicy na długości ok. 3.3 km (klasa drogi „Z”), zwiększenie nośności jezdni z 40-60 KN/OŚ (kategoria ruchu KR 5), uporządkowanie i zagospodarowanie pasa ulicy w tym: obustronne chodniki oraz ścieżka rowerowa na całej długości odcinka, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, uporządkowanie niwelety poprzez nadanie możliwie racjonalnych spadków i łagodnych łuków pionowych, przebudowę skrzyżowania z ul. T. Gajcego, w tym nowa sygnalizacja świetlna, przebudowę skrzyżowań, przebudowę przejazdów kolejowych, w tym m.in. budowa urządzeń rogatkowych na przejeździe w km 5,696 (4 szt.), budowa urządzeń rogatkowych na przejeździe w km 16,810km (5 szt.), przebudowę przepustu drog. nad rz. Ner, zastosowanie elementu uspokojenia ruchu, barier energochłonnych, stalowych ochronnych (odgradzających pieszych), ogrodzeń panelowych i wygrodzeń segm. (płotków w pasie dzielącym), wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie zbiorników retencyjno- infiltracyjnych, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę sieci elektrycznej na całej długości odcinka, przebudowę wodociągu, wjazdy do posesji oraz dojazdy do miejsc handlowo- usługowych, zieleń.

Grupy docelowe: użytkownicy infrastruktury drogowej.

Zadania:

 1. Roboty budowlane,
 2. Wykup gruntów,
 3. Inżynier Kontraktu,
 4. Nadzór autorski,
 5. Informacja i promocja.
Typ projektu: Infrastruktura drogowa
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: sierpień 2016
Data zakończenia realizacji projektu: wrzesień 2021
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działania V.2 Gospodarka odpadami
Cel:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Łodzi dzięki rozbudowie miejskiej kompostowni.
Całkowita wartość projektu: 8 135 200, 90 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 622 450,56 zł
Krótki opis projektu:

Projekt polega na rozbudowie istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zielonych oraz biodegradowalnych poprzez uruchomienie instalacji biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów roślinnych i innych bioodpadów z wykorzystaniem żelbetowych bioreaktorów.

Inwestycja znacząco przyczyni się do wzrostu masy odpadów poddanych innym niż składowanie sposobom zagospodarowania, co wpłynie na zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego, jak również na ochronne zasobów naturalnych.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • rozbiórkę istniejącej wiaty garażowej
 • zagospodarowanie terenu czyli:
  • budowę placu,
  • budowę rampy,
  • budowę drogi wewnętrznej
 • zakup nowoczesnych maszyn - mieszarko-rozdrabniarki do rozdrabniania i mieszania odpadów kierowanych do instalacji kompostowania oraz ładowarkę kołową teleskopową służącą obsłudze instalacji kompostowania
Typ projektu: Ochrona przyrody, Środowisko
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt