Edukacja

W Lapidarium planuje się organizowanie szeregu różnych wydarzeń, m.in. spotkań dotyczących planów miejscowych (MPU), dyskusji na temat sposobów zagospodarowania i kształtowania przestrzeni miejskich (MPU), wykładów eksperckich na temat historii architektury i urbanistyki Łodzi, detalu, spotkań z łódzkimi artystami, architektami, twórcami związanymi z różnymi mediami.

WARSZTATY

Warsztaty prowadzić będzie wykwalifikowany konserwator dzieł sztuki przy pomocy pracownika Lapidarium. Warsztaty dla różnych grup wiekowych odbywać się będą w oparciu o programy edukacyjne i cykle warsztatowe.

Planowane warsztaty tematyczne:

◦   detal architektoniczny – metody wytwarzania: omówienie technik wytwarzania detalu sztukatorskiego, udostępnienie uczestnikom materiałów, narzędzi oraz wstępnie przygotowanych form do odlewów i stołów do wyciągania detalu, samodzielne przygotowanie przez uczestników detalu w wybranej technice, omówienie sposobów dekorowania detali, pozyskanie gotowych detali z form;
czas trwania: ok. 90min., poziom trudności: łatwy;

◦   detal architektoniczny – metody odtwarzania: omówienie technik wytwarzania i odtwarzania detalu sztukatorskiego, udostępnienie uczestnikom fragmentów oryginalnych detali sztukatorskich (odczyszczonych i uzupełnionych) oraz materiałów i narzędzi do wykonania form i odlewów, samodzielne przygotowanie przez uczestników detalu w odpowiedniej technice, omówienie sposobów dekorowania detali, pozyskanie gotowych detali z form;
czas trwania: ok. 240min., poziom trudności: średni;

◦   detal architektoniczny – metody czyszczenia, uzupełniania i konserwacji: omówienie technik wytwarzania, czyszczenia i konserwacji detalu sztukatorskiego, udostępnienie uczestnikom fragmentów oryginalnych detali oraz materiałów i narzędzi do odczyszczenia detalu z zabrudzeń i przemalowań, uzupełnienia ubytków i naprawy spękań, samodzielne wykonanie prac na fragmencie detalu, omówienie i podsumowanie prac;
czas trwania: ok. 120min., poziom trudności: wymagający;

◦   historyczna stolarka - metody czyszczenia, uzupełniania i konserwacji: omówienie technik czyszczenia i konserwacji historycznej stolarki, udostępnienie uczestnikom fragmentów oryginalnej stolarki otworowej oraz materiałów i narzędzi do odczyszczenia jej z zabrudzeń i przemalowań, uzupełnienia ubytków i naprawy spękań, samodzielne wykonanie prac na fragmencie stolarki, omówienie i podsumowanie prac;
czas trwania: ok. 120min., poziom trudności: wymagający;

◦   „Wióry lecą” – wakacyjny kurs renowacji mebli: omówienie sposobów czyszczenia i konserwacji mebli wykonanych w różnych materiałach i technikach, rozpoczęcie przez uczestników pracy nad obiektami własnymi (przyniesionymi na warsztaty) lub pochodzącymi z Magazynu Detalu (niewielkie elementy ze względu na skromny zasób mebli w Magazynie), przekazanie materiałów i narzędzi do odczyszczenia jej z zabrudzeń i przemalowań, uzupełnienia ubytków i naprawy spękań, samodzielne wykonanie prac przy obiektach, omówienie i podsumowanie prac;
czas trwania: ok. 240min., poziom trudności: wymagający.

Warsztaty i projekty edukacyjne opierające się na przekazywaniu wiedzy dotyczącej konserwacji zabytków i architektury, będą odbywać się w przestrzeni Magazynu, który został przystosowany do tej funkcji.

Kontakt