Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne UE

Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-11-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-10-30
Beneficjent: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Realizator: EC-1 Łódź - Miasto Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, w tym Centrum Nauki i Techniki, dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników.
Całkowita wartość projektu: 20 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 13 821 138,00 zł
Krótki opis projektu:

Projekt ma na celu popularyzację tematyki związanej z nauką i kulturą wśród dzieci, poprzez ich aktywność własną, podejmowaną podczas zabawy w ruchu oraz gier i warsztatów naukowych i poprawę partycypacji w kulturze i edukacji przez dzieci w wieku 3 – 10 lat poprzez stworzenie strefy dla dzieci.

Stworzenie „inteligentnej” Strefy dla Dzieci pozwoli na wykorzystanie potencjału endogennego miejsca oraz umożliwi budowanie nowej tożsamości zbiorowej i spójności społecznej wśród odbiorców. Miejsce to stworzy szansę wzmocnienia potencjału społecznego (rozwój kompetencji), gospodarczego (nowe miejsca pracy) oraz antropologicznego (zjawiska kulturowo-edukacyjne podejmowane w niemal naturalnym środowisku). Samodzielna aktywność dziecka pozwoli na lepsze poznanie i zrozumienie przez niego rzeczywistości. Poza działaniami w strefie ruchu, która łączy potrzeby intelektualno-motoryczne dziecka, młody Odwiedzający będzie miał możliwość skorzystania z Escape room czy z oferty gier i warsztatów naukowych. Rodzice zyskają możliwość pozostawienia dzieci pod opieką fachowców, by oni sami w tym czasie mogli skorzystać z przebogatej oferty EC1.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-04-01
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Partnerzy: Partner nr 1: Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 21; Partner nr 2: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński; Partner nr 3: Konsumy Scheiblera s.c. Irena Wiercioch, Krystyna Tamecka
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Księżego Młyna w celu nadania im funkcji społecznych i gospodarczych, a także utrzymania funkcji mieszkaniowej
Całkowita wartość projektu: 60 998 077,86 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 39 222 969,09 zł
Krótki opis projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi społeczno-gospodarcze ożywienie na terenie zdegradowanego, poprzemysłowego obszaru Księżego Młyna. Domy familijne wraz z otoczeniem zostaną poddane kompleksowej renowacji, zapewniając tym samym ochronę dziedzictwa historyczno-kulturowego. W celu ożywienia społeczno-gospodarczego nastąpi adaptacja budynków do nowych funkcji (społecznych, kulturalnych, turystycznych).

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa ścian, zmiana kolorystyki elewacji
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2015-12-14
Data zakończenia realizacji projektu: 2017-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Dom Dziecka Nr 3 w Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel: Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Całkowita wartość projektu: 524 679,37 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 390 206,43 zł
Krótki opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez wykonanie prac dociepleniowych (ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany piwnic przy gruncie oraz stropy zewnętrzne) oraz wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji zostaną także poddane wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach. Projekt obejmuje przeprowadzenie robót towarzyszących, zgodnie z wariantem optymalnym audytu energetycznego. W wyniku realizacji projektu w budynku objętym zadaniem poprawie ulegną warunki przebywania jego użytkowników. W wyniku planowanych działań modernizacyjnych poprawie ulegnie komfort cieplny w pomieszczeniach. Przyczyni się to do zmniejszenia zachorowalności wśród użytkowników. Niewątpliwie, poprawa jakości infrastruktury będzie miała także pozytywny wpływ na poprawę komfortu pracy i zamieszkania osób przebywających w obiekcie objętym projektem.
Typ projektu: Termomodernizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-02-19
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Realizator: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: POIiŚ
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Cel: Głównym celem projektu jest: ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez modernizację infrastruktury należącej do Centralnego Muzeum Włókiennictwa wraz z pracami konserwatorskimi i zakupem niezbędnego wyposażenia.
Całkowita wartość projektu: 15 458 994,85 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 8 963 559,18 zł
Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy nieruchomego zabytku techniki – zabytkowej Białej Fabryki Ludwika Geyera wraz z jej otoczeniem historycznym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • remont elewacji zachodniej, południowej i północnej budynku A
 • remont elewacji południowej budynku C
 • remont wnętrz w budynku A na kondygnacji 01,02,03,04
 • przygotowanie wystawy stałej w budynku A na kondygnacjach 01,02
 • przebudowa pomieszczeń w budynku B i D na kondygnacji 01
 • przygotowanie magazyny studyjnego w budynku B na kondygnacji 01
 • przebudowa budynków nr 1,2,3,4,5 w Skansenie
 • przebudowa budynku nr 6 w Skansenie
 • wykonanie zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na terenie Skansenu
 • zagospodarowanie terenu
 • zakup multimediów i wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu.
Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-06-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT
Cel: Głównym celem jest przebudowa budynków wchodzących w skład kompleksu pałacowego Steinertów, znajdujących się na obszarach zdegradowanych, w celu przywrócenia i nadania im funkcji społecznych i gospodarczych, a poprzez to osiągnięcie długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, wzrost aktywności społecznej, zapewnienie szerokiego dostępu do usług mieszkańców województwa łódzkiego.
Całkowita wartość projektu: 38 531 193,08 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 19 849 123,10 zł
Krótki opis projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest przebudowa budynków wchodzących skład kompleksu pałacowego Steinertów, znajdujących się na obszarach zdegradowanych, w celu przywrócenia i nadania im funkcji społecznych i gospodarczych, a poprzez to osiągnięcia długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno–gospodarczych: wzrost aktywności społecznej i zapewnienie szerokiego dostępu do usług mieszkańcom woj. łódzkiego.

Cel wynika z osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących sfery: materialno–przestrzennej, gospodarczej, społecznej, środowiskowej.

Projekt związany jest z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynków. W budynkach pałacowych zlokalizowane zostaną m.in. przestrzenie biurowe oraz restauracja z zapleczem kuchennym.

 • Budynek Farbiarni przeznaczony zostanie na przestrzeń biurową.
 • Budynek Drukarni przeznaczony zostanie na m.in. na przestrzeń biurową oraz pomieszczenia techniczne.
 • Budynek gospodarczy przeznaczony zostanie na pełnienie funkcji technicznych, wspierających dla pozostałych obiektów.

Zostanie przywrócony pierwotny stan wyglądu budynków oraz zostanie zagospodarowany teren przyległy (wyburzenie wtórnych budynków gospodarczych i garaży) wraz z przywróceniem ogólnodostępnych ogrodów pałacowych. Dodatkowo zakłada się przeniesienie budynku gospodarczego. Odtworzenie budynku polegać będzie na przeniesieniu oryginalnych elementów konstrukcyjnych w części istniejącej i odtworzeniu bliźniaczej, brakującej części budynku. Zostaną także wykonane elementy małej architektury, nawierzchnia chodników oraz dróg (wewnętrznych) i wycinka oraz nasadzenia roślin.

W ramach projektu zaplanowano:

 • wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
 • wykonanie projektu odtworzenia tkanin i tapet,
 • promocję projektu,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 • nadzór inwestorski i autorski,
 • wyposażenie,
 • roboty budowlane i instalacyjne.

Grupę docelową projektu stanowić będą przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie m. Łodzi, osoby fizyczne zamieszkujące i pracujące na terenie m. Łodzi.

Typ projektu: Rewitalizacja
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera.
:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-05-02
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30
Beneficjent: Muzeum Kinematografii w Łodzi
Realizator: Muzeum Kinematografii w Łodzi
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Cel: Głównym celem Projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób niepełnosprawnych) poprzez rewitalizację Pałacu Scheiblera - obiektu dziedzictwa kulturowego.
Całkowita wartość projektu: 8 072 038,50 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 070 811,97 zł
Krótki opis projektu:

W zakres planowanych prac wchodzą: budowa nowej klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej, miejscowe wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych, zabezpieczenie obiektu i zbiorów przed wilgocią, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacja powierzchni na przestrzeń wystawienniczą, modernizacja instalacji: sanitarnych (kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, wodociągowej i hydrantowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania), elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem p. pożarowym.

W ramach Projektu zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do zachowania lub nadania nowych funkcji kulturalnych umożliwiające tworzenie nowych ekspozycji dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych w zakresie zwiększenia dostępu do kultury, w szczególności dorobku polskiej kinematografii.

Wszystkie w/w prace będą służyły ochronie obiektu dziedzictwa kulturowego, wyeksponowaniu cennych zbiorów oraz poszerzeniu oferty kulturalnej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Typ projektu: Kultura
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt