Lyon

Lyon - w skrócie

Lyon – to trzecie pod względem wielkości miasto Francji (536 424 mieszkańców) i trzecia co do wielkości aglomeracja po Paryżu i Marsylii (1 636 238 mieszkańców), według danych z 2015 roku. Położony jest w środkowo-wschodniej części kraju, nad rzekami Rodanem i Saoną, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Rodan. Jest stolicą regionu i departamentu. Lyon to ważny ośrodek handlowo-finansowy. Jest siedzibą giełdy oraz wielkich banków (m.in. Societé Lyonnaise de Banque i Crédit Lyonnais). Odbywają się tu wielobranżowe targi międzynarodowe. Jest ośrodkiem przemysłu włókienniczego, samochodowego, chemicznego, spożywczego i odzieżowego. Lyon jest ponadto dużym węzłem kolejowym ze stacją Gare de Lyon-Saint Paul oraz drogowym. Miasto obsługują stacje Lyon Part-Dieu oraz Lyon Perrache. Znajdują się tu również międzynarodowy port lotniczy imienia Antoine'a de Saint-Exupery'ego (dawniej Satolas) oraz port rzeczny.

Miasto partnerskie Łodzi od 1991 roku.(Umowa Partnerska)

Merem miasta jest Géorges Képénékian.

Oficjalna strona miasta: http://www.lyon.fr/vdl/sections/fr/

Filmy promujące Lyon: https://youtu.be/CD-59gzjvxk , https://youtu.be/BPGLiL_O7Iw , https://youtu.be/Z9kb5ffBsK8.

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Miastami partnerskimi Lyonu są: Aleppo (Syria), Beer-Sheva (Izrael), Beirut (Liban), Birmingham (Wielka Brytania), Craiova (Rumunia), Frankfurt nad Menem (Niemcy), Guangzhou (Chiny), Lipsk (Niemcy), Łódź (Polska), Milan (Włochy), Mińsk (Białoruś), Montréal (Kanada), Ouagadougou (Burkina Faso), Pécs (Węgry), Sankt Petersburg (Rosja), Saint Louis (USA), Turyn (Włochy), Yerevan (Armenia), Yokohama (Japonia), Kurtyba (Brazylia), Kutaisi (Gruzja), Kanton (Chiny), Tunis (Tunezja), Barcelona (Hiszpania), Agadir (Maroko), Lome (Togo), Bamako (Mali), Göteborg (Szwecja), Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie). To tylko niektóre spośród bogatej listy 36 miast partnerskich.

Współpraca Łodzi i Lyonu została zapoczątkowana podpisanym w 1991 roku protokołem o wymianie i współpracy. W początkowej fazie kontaktów Łódź budująca demokratyczny, urynkowiony samorząd otrzymała znaczące wsparcie ze strony Lyonu w postaci licznych szkoleń i pomocy organizacyjno-prawnej w zakresie gospodarki finansowej, organizacji służb administracji miejskiej, zarządzania gruntami i nieruchomościami, wprowadzeniem informatyki do usług, rehabilitacji mieszkań socjalnych oraz strategii komunikacji. Lyon organizował staże i realizował eksperckie wizyty studyjne w dziedzinie zarządzania miastem i zagospodarowania terenu. Wymiana i wsparcie organizacyjno-merytoryczne objęło także tak ważne dziedziny życia społecznego, jak: adwokatura, izby podatkowe, służba zdrowia, sądownictwo, energetyka.

Ważną rolę na polu wzajemnych kontaktów było nauczanie - zarówno języka francuskiego, jak i konkretnych dyscyplin. Od samemu początku organizowane były liczne wymiany uczniów i nauczycieli, następnie współpraca objęła uczelnie wyższe - Uniwersytety Lumiere, Jean Moulin z Uniwersytetem Łódzkim, Ecole Central z Politechniką Łódzką, Uniwersytetu Claude Bernard z Lyonu z Akademią Medyczną w Łodzi. Coroczną wymianę młodzieży podjęły także Liceum Jean Perrin i I Liceum Ogólnokształcące im. M Kopernika, a także gimnazjum z Tonkin i XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Wyższe uczelnie prowadziły także wspólnie prace badawcze - m.in. dzięki realizowanym przez Katolicką szkołę Rzemiosła, Szkołę Główną i Szkołę Zarządzania z Lyonu programom kształcenia francuskojęzycznego. Pomoc z Lyonu zaowocowała powstaniem w Łodzi Instytutu Sprzedaży i Negocjacji oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W 1994 utworzono Uniwersytet Mody, oparty na współpracy z Uniwersytetem Lyon II. Prestiżowy wydział Międzynarodowej Inżynierii (IFE) przyjmuje od lat na studia w języku francuskim liczne grupy młodzieży z Łodzi, jak i studentów francuskich w ramach wymiany europejskiej. Można tu uzyskać francuski dyplom magisterski Uniwersytetu Lyon III i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Napływ francuskiego kapitału do Łodzi jest owocem wieloletniego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy oboma miastami-chociażby relacji Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej z Izbą w Lyonie, szkoleń dla kadry zarządzającej i szefów przedsiębiorstw. Obecnie w Łodzi działają takie firmy jak Dalkia, Accord (hotel Ibis), Compin, Hutchinson, IDES, liczne hipermarkety. Łódź i Lyon to jednak nie tylko silne ośrodki gospodarcze, akademickie, lecz także miasta o ogromnym potencjale kulturalnym, z silnymi tradycjami włókienniczymi, filmowymi, z unikatowym dziedzictwem architektonicznym i wielokulturowym. Z tego tytułu współpracę rozpoczęły muzea: łódzkie Muzeum Włókiennictwa i Musée des Textiles et l`Art Decoratif, muzea sztuki współczesnej, szkoły baletowe. Nie bez przyczyny rewitalizacji byłych zakładów produkcji tekstyliów Izraela Poznańskiego podjął się zespół architektoniczny Sud Architecte Lyon i inwestor francuski APSYS. Także tradycje filmowe łączą oba miasta. Warto przypomnieć, że w 1896 roku w parku Helenów odbył się pierwszy plenerowy pokaz filmów za pomocą kinematografu - wynalazku Braci Lumiere, a w sposób ciągły takie projekcje, pionierskie w skali Polski przeprowadzali Bracia Krzemińscy w swoim kinie przy Piotrkowskiej 120.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.