Odessa

ODESSA-W SKRÓCIE

Odessa – miasto i stolica obwodu odeskiego położone nad Morzem Czarnym, największy port morski Ukrainy, duże centrum wypoczynkowe, uzdrowiskowe, kulturalne i naukowe. Trzecie najbardziej zaludnione miasto Ukrainy (według danych z 2016 roku - 993 185 mieszkańców). Miasto jest bazą ukraińskiej marynarki wojennej i floty rybackiej.
Jest również ważnym ośrodkiem rozwijającego się przemysłu stoczniowego, elektrotechnicznego, rafineryjnego, chemicznego i żywnościowego. Nazwa pochodzi od starożytnego greckiego  miasta Odessos. Czasami Odessa nazywana jest „perłą Morza Czarnego”. W mieście znajduje się oddział Narodowego Banku oraz oddział funduszy giełdowych Ukrainy. Miasto przyciąga również inwestorów zagranicznych (467 przedsięwzięć kapitałowych).

Miasto partnerskie Łodzi od 1993 roku (Umowa Partnerska)

Merem miasta jest Gennadiy Trukhanov.

Oficjalna strona miasta: http://omr.gov.ua/

Strony turystyczne miasta: http://www.odessa360.net/  i http://www.odessatourism.org/en/

Film promujący Odessę (Odessa)

Tłumaczenie nazwy Odessa (Tłumaczenie Odessa)

INFORMACJE PODSTAWOWE O MIEŚCIE

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Do miast partnerskich Odessy należą: Brześć (Białoruś), Valparaíso (Chile), Warszawa (Polska), Wiedeń (Austria), Wołgograd (Rosja), Gdańsk (Polska), Kłajpeda (Litwa), Larnaka (Cypr), Mińsk (Białoruś), Moskwa (Rosja), Ningbo (Chiny), Sankt Petersburg (Rosja), Tbilisi (Gruzja), Taganrog (Rosja), Tallinn (Estonia), Ljubljana (Słowenia), Łódź (Polska), Regensburg (Niemcy), Haifa (Izrael), Pireus (Grecja), Szeged (Węgry), Warna (Bułgaria), Yokohama (Japonia). To tylko niektóre spośród bogatej listy ponad 40 miast partnerskich.

Umowa o współpracy między Łodzią i Odessą podpisana została 7 maja 1993 r. Na przestrzeni lat zrealizowano wiele wspólnych projektów, m.in.: uczestnictwo przedstawicieli Łodzi w Międzynarodowej Konferencji merów miast partnerskich pt. „W Trzecie Tysiąclecie bez Wojen i Brutalności", liczne wymiany młodzieżowe, udział łódzkich sportowców w Międzynarodowym Biegu Nadmorskim organizowanym w Odessie a także udział dzieci niepełnosprawnych z Odessy w Międzynarodowych Mityngach Pływackich.

HISTORIA WSPÓŁPRACY

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.